mapa stránek Mapa stránek  |   www.odbornáškola.cz Přijímací řízení na školní rok 2020/2021
index 02b
Přijímací řízení na školní rok 2020/2021 Tisk Email
Středa, 19 Prosinec 2018 00:00


3) Výsledky přijímacího řízení

a) CERMAT zpřístupní 28. dubna 2020 oběma školám uvedeným na přihlášce výsledek lepšího z testů z ČJL a výsledek lepšího z testů z MAT (max. 50 + 50 bodů).

b) Ředitel školy ohodnotí výsledky dosažené v 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy, případně v odpovídajících ročnících gymnázií. Za průměr známek

do 1,50 včetně obdrží uchazeč 25 bodů,

1,51 - 2,00 bodů 20,

2,01 - 2,25 bodů 15,

2,26 - 2,50 bodů 10,

2,51 - 2,75 bodů 5,

2,76 - a horší obdrží uchazeč 0 bodů.

Jedná se vždy o průměr z povinných a povinně volitelných předmětů (nepočítejí se předměty nepovinné, kroužky apod.) a boduje se zvlášť 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí třídy deváté (max. 25 + 25 bodů).

c) Dále ředitel školy ohodnotí 2 body každou doloženou účast v okresních kolech školských olympiád a odpovídajících soutěží a 5 body každou účast v kole vyšším. Maximálně lze však dosáhnout 10 bodů za všechny soutěže.

d) V případě, že uchazeč, který získal předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR a požádal o prominutí konání přijímací zkoušky z českého jazyka, stanoví ředitel komisi, která ověří formou rozhovoru způsobilost uchazeče vzdělávat se v českém jazyce.

Nejvyšší možný celkový zisk je tedy 160 bodů.

V případě rovnosti bodů u posledního přijatého a prvního nepřijatého uchazeče rozhoduje pomocné kritérium, kterým je prostý součet obou průměrů dosažených na ZŠ v pololetích hodnocených podle odstavce 3b. Přijat bude při rovnosti bodů ten z uchazečů, který má nižší součet průměrů.

Poté ředitel školy stanoví na základě získaných bodů pořadí uchazečů a přijme nejlepších 30 resp. 24 podle níže uvedeného přehledu.


Počty přijímaných pro 1. kolo přijímacího řízení v jednotlivých oborech:

Obor vzdělání - název školního vzdělávacího programu

KKOV

forma

počet volných míst

Informační technologie – počítačové sítě, virtualizace a cloud computing 18-20-M/01 denní 30
Informační technologie – webdesign 18-20-M/01 denní 30
Informační technologie - internet věcí 18-20-M/01 denní 30
Obalová technika - Obalový a grafický design 34-42-M/01 denní 30
Mechanik elektrotechnik - Digitální technika a mechatronika 26-41-L/01 denní 24
Elektrikář- Elektrikář inteligentních elektroinstalací 26-51-H/01 denní 12
Strojní mechanik - Zámečník 23-51-H/01 denní 12
Truhlář 33-56-H/01 denní 12


Škola zveřejní seznam přijatých uchazečů (pouze přidělená registrační čísla) 29. dubna 2020 v dopoledních hodinách na stránkách školy www.odbornaskola.cz a na nástěnce ve vestibulu budovy školy v Kostelní ulici.


Pozvánka k přijímací zkoušce bude uchazeči zaslána nejpozději 14 dní před jejím konáním.

Prosíme uchazeče o studium oboru Informační technologie, aby do přihlášky uvedli i název vzdělávacího programu, o který mají předběžně zájem. V oboru informační technologie mají všechna 3 zaměření první dva roky společnou výuku. Ve druhém pololetí druhého ročníku si žáci volí zaměření pro 3. a 4. ročník (počítačové sítě, virtualizace a cloud computing, nebo webdesign, nebo internet věcí). Škola pak příslušný program otevře při zájmu alespoň 8 žáků.


Svůj úmysl vzdělávat se ve VOŠ obalové techniky a SŠ potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.


Ředitel školy nechá v každém oboru 1 volné místo pro případné odvolání.Kritéria přijímacího řízení pro učební obory na školní rok 2020 - 2021, první kolo (přihlášku je nutné předat škole do 1. března 2020):

Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří nejpozději ve školním roce 2019/2020 splní povinnou školní docházku a základní vzdělání nebo úspěšně ukončí základní vzdělání před splněním povinné školní docházky.

Ředitel VOŠ obalové techniky a SŠ ve Štětí nestanovil pro uchazeče o studium učebních oborů přijímací zkoušky.

Uchazeči budou přijati na základě bodů získaných za prospěch na ZŠ a za účast ve školských olympiádách a podobných soutěžích.

a) Ředitel školy ohodnotí výsledky dosažené v druhém pololetí předposledního ročníku a prvním poletí posledního ročníku, kdy uchazeč plnil povinnou školní docházku. Za průměr známek

do 1,50 včetně obdrží uchazeč 25 bodů,

1,51 - 2,00 bodů 20,

2,01 - 2,25 bodů 15,

2,26 - 2,50 bodů 10,

2,51 - 2,75 bodů 5,

2,76 - a horší obdrží uchazeč 0 bodů.

Jedná se vždy o průměr z povinných a povinně volitelných předmětů (nepočítejí se předměty nepovinné, kroužky apod.) a boduje se zvlášť každé z obou pololetí (max. 25 + 25 bodů).

b) Dále ředitel školy ohodnotí 2 body každou doloženou účast v okresních kolech školských olympiád a odpovídajících soutěží a 5 body každou účast v kole vyšším. Maximálně lze však dosáhnout 10 bodů za všechny soutěže.

c) V případě, že uchazeč, který získal předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, stanoví ředitel komisi, která ověří formou rozhovoru způsobilost uchazeče vzdělávat se v českém jazyce.

Nejvyšší možný celkový zisk je tedy 60 bodů.

Poté ředitel školy stanoví na základě získaných bodů pořadí uchazečů a přijme nejlepších 12 do každého oboru. Výsledky zveřejní 23. dubna 2020 na stránkách školy www.odbornaskola.cz a na nástěnce ve vestibulu budovy školy v Kostelní ulici.

V případě rovnosti bodů u posledního přijatého a prvního nepřijatého uchazeče rozhoduje pomocné kritérium, kterým je prostý součet obou průměrů dosažených na ZŠ v pololetích hodnocených podle odstavce a). Přijat bude při rovnosti bodů ten z uchazečů, který má nižší součet průměrů.

Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání - viz níže uvedenou tabulku a údaje pod tabulkou.

Uchazeči o učební obory truhlář, strojní mechanik a elektrikář přijímací zkoušky nekonají.

Pokud budete přihlášku odevzdávat osobně, přineste ji, prosím, na sekretariát v budově školy v Kostelní ulici.

Svůj úmysl vzdělávat se ve VOŠ obalové techniky a SŠ potvrdí zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Ředitel školy nechá v každém oboru 1 volné místo pro případné odvolání.Tiskopis přihlášky je ZDEPředpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání - viz tabulka a údaje pod tabulkou.

Kód oboru

Název oboru - název školního vzdělávacího programu

Délka studia

Zakončení

Forma

Podmínky zdravotní způsobilosti

18-20-M/01

Informační technologie – počítačové sítě, virtualizace a cloud computing

4

Maturitní zkouškou

Denní

Bez požadavků

18-20-M/01

Informační technologie – webdesign

4

Maturitní zkouškou

Denní

Bez požadavků

18-20-M/01

Informační technologie – internet věcí

4

Maturitní zkouškou

Denní

Bez požadavků

34-42-M/01

Obalová technika - Obalový a grafický design

4

Maturitní zkouškou

Denní

9 b), 19

26-41-L/01

Mechanik elektrotechnik - Digitální technika a mechatronika

4

Maturitní zkouškou

Denní

3, 22

33-56-H/01

Truhlář

3

Závěrečnou zkouškou s výučním listem

Denní

1, 3, 5, 8a, 9a, 19, 20, 22

23-51-H/01

Strojní mechanik - Zámečník

3

Závěrečnou zkouškou s výučním listem

Denní

1, 3, 7a, 19

26-51-H/01

Elektrikář- Elektrikář inteligentních elektroinstalací

3

Závěrečnou zkouškou s výučním listem

Denní

3, 22

Požadovaná zdravotní způsobilost pro studijní nebo učební obory:

1.

prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře

3.

Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů v případě, že je nezbytné postupovat podle §67 odst. 2 věta druhá školského zákona

5

prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin, vylučující činnosti vzniku vibrací

7 a)

prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit znečistění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami

8 a)

prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocněné alergických, pokud nelze při praktickém vyučování vyloučit dráždivé a alergizující látky, činnosti ve vysoce prašném prostředí

9 a)

Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování

9.b)

Přecitlivělost na látky ropného původu v případě, že je nezbytné postupovat podle §67 odst. 2 věta druhá školského zákona

19.

Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle §67 odst. 2 věta druhá školského zákona

20.

Závažné poruchy sluchu v případě činností při vzniku hluku

22.

Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě, že je nezbytné postupovat podle §67 odst. 2 věta druhá školského zákona