mapa stránek Mapa stránek  |   www.odbornáškola.cz Vyšší odborná škola
Vyšší odborná škola PDF Tisk Email

Graphic-Design-Career-Featured1

Problematika obalového a grafického designu

Obalový a grafický design obalů je zvláštní tím, že vyžaduje nejen velkou schopnost kreativity, ale také představivosti, protože návrh obalů vychází obvykle z dvourozměrného pohledu, ale skutečný výrobek má charakter třírozměrného předmětu.

Studenti musí skloubit své výtvarné nadání a komunikativní schopnosti při jednání se zákazníkem, ale také musí mít velký respekt ke schopnostem materiálu, příslušného software, možnosti obal vůbec vyrobit a také musí znát technická omezení strojů při přípravě a výrobě obalů.

Pro návrh obalového a grafického designu obalů existují specializovaná a náročná programová vybavení, která nelze nahradit běžnými konstrukčními CAD systémy nebo komerčními grafickými programy. Kromě mnoha speciálních funkcí musí programová vybavení pro obalový a grafický design mj. obsahovat rozsáhlé knihovny se stovkami vzorových přířezů pro různé materiály (plné lepenky, různé vlnité lepenky apod.), ale přitom musí umožnit vznik návrhu autorského obalu.

Tato programová vybavení dále obsahují animační moduly, moduly pro výpočet spotřeby materiálu, včetně ztrát, výpočtu délky nožů a přípravy pro konstrukci výsekové desky.

Navíc je třeba znalostí rozdílů příslušných předtiskových příprav pro různé druhy materiálu, na které se bude tisknout, včetně náročné správy barev a elektronického přenosu dokumentů různých formátů.

Škola nepodceňuje odbornou přípravu v oblasti aplikační. Student vyšší odborné školy se seznámí s programovým vybavením EngView, MarbaCAD a KASEMAKE. Každý takový balík umožňuje různé provázání obalového designu, možnosto grafického designu běžnými programovými vybaveními pro počítačovou grafiku, ale také možnostmi tiskové předpřípravy. Student je tak připraven na různá, konkurenční řešení.

Za účelem výuky konstrukce obalů slouží specializovaná učebna, kde kromě moderní výpočetní techniky (počítače DELL na bázi procesorů Xeon, displeje Philips 24") naleznete  vzorkovací plotter, řezací plotter pro signmaking či výsekový lis.

 

V oblasti předtiskové přípravy a grafického návrhu je vyučován kompletní softwarový balík Adobe, čítající v současné době všechny aplikace Creative Suite 6 (aktuální k dubnu 2014). Tyto aplikace jsou dostupné ze všech učeben školy, na všech budovách.

Škola též disponuje moderně vybavenými učebnami informačních technologií. Od června 2014 jsou všechna pracoviště vybavena shodným hardwarem (stanice DELL, 21" displeje HP, 22" displeje DELL a Philips), ze všech stanic je k dispozici shodné programové vybavení. Škola též zakoupila 3D tiskárnu, na které studenti mohou realizovat některé ze svých modelů. Výuka 3D grafiky je na vyšší odborné škole v posledním ročníku předmětu počítačová grafika a věnuje se produktu Cinema Studio R15.

Pro podporu výuky počítačové grafiky a výuky digitální fotografie disponuje škola profesionálním fotostudiem. Zde se studenti naučí pracovat s digitální zrcadlovkou v manuálních režimech, ovládat světelnou techniku, stan pro produktovou fotografii či pracovat s tiskovým plotrem velikosti A1.

K vybavení pro podporu výuky patří i ateliér signmakingu. Jedná se o studio, ve kterém studenti připravují podklady pro řezanou a lepenou reklamu a získávají tak podstatné znalosti pro reklamní tvorbu. V tomto studiu je k dispozici řezací plotter a několik počítačových stanic.


Profil absolventa

Absolvent vzdělávacího programu Obalový a grafický design je připravován pro typové pozice samostatného designera (katalog prací ID 30383.1) nebo samostatného pracovníka reklamy (katalog prací ID 30392) v oblasti  samostatné činnosti konstrukce, navrhování a značení obalů z různých materiálů, včetně výrobků drobného spotřebního sortimentu, a to jak po stránce estetického, tak grafického designu s důrazem na obalový design.

Důraz je kladen na to, aby absolventi využili veškeré prostředky informačních technologií (počítačová grafika, předtisková příprava, digitální tisk), aby získali praktické dovednosti na praktických cvičeních a vypracovali praktické závěrečné práce (předměty grafický design obalů, konstrukční design), včetně obhajoby svého řešení.

Je zaveden i předmět Reklama a marketing, aby studenti vyhodnotili nejen např. marketingové strategie, obchodních průzkumy, respektovali základy managementu, uměli jednat se zákazníky a zohledňovali vizuální aj. aspekty obalů, povinné údaje na obalech aj., ale aby se také vyhnuli úskalí klamavé nebo nekalé reklamy či soutěže či případným nepravdivým informacím na obalech.

Absolvent uplatňuje znalostí nauky o materiálu mj. s ohledem na schopnost recyklace materiálu, nutností minimální spotřeby materiálu u obalů a ekologických normách či zákonech, ale je také seznámen i s filosofii ekomanagementu.
 
Nejdůležitější všeobecné znalosti, schopnosti a dovednosti absolvent prokáže tím, že

 • aplikuje získané vědomosti a dovednosti ve společenské praxi nebo v soukromé firmě,
 • iniciativně a samostatně řeší úkoly na pracovišti, pracuje v týmu, spolupracuje s odborníky jiných profesí,
 • využívá svých invenčních schopností, vědomostí a dovedností v dalším studiu a při řešení odborných úkolů,
 • soustavně sleduje rozvoj oboru v odborné literatuře a na Internetu a pohotově jej uplatňuje ve vlastní práci,
 • poznává a využívá smysl tržního hospodářství s ohledem na práci ve zvoleném oboru a zaměření a praxi, doceňuje management, marketing a etiku podnikání,
 • aplikuje obecné principy periodizace historického vývoje společnosti a její výtvarné kultury, včetně       uměleckých řemesel a vývoje obalové a grafického designu,
 • zajímá se o vývoj svého oboru, sleduje novinky, navštěvuje stěžejní muzea, galerie aj. výtvarné instituce
 • obhajuje a realizuje svůj výtvarný názor a osvojuje si výtvarné myšlení, prvky výtvarného jazyka a estetické zásady výtvarné užitkové hodnoty,
 • získá vyjadřovací předpoklady pro samostatnou tvorbu rozvíjením individuálních invenčních schopností
 • využívá nabytých jazykových schopností k vyhledávání odborné literatury, k navázání kontaktů v zahraničí, případnému nalezení praxe či zaměstnání v zahraničí, k odborné konverzaci z oblasti obalového a grafického designu,
 • zúčastňuje se seminářů, workshopů aj. aktivit ke svému vzdělávání a zvyšování svých znalostí a dovedností. navrhuje taková řešení, která respektují etiku podnikání, vyhýbá se klamavé reklamě a nebo uvádění nepravdivých údajů.

Odborné znalosti, schopnosti a dovednosti absolvent prokáže tím, že

 • navrhuje kreativní řešení grafické úpravy obalů a displejů s respektováním veškerých dalších povinných údajů,
 • využije svých výtvarných schopností a prostředků informačních technologií k autorskému návrhu designu obalů pro příslušný výrobek nebo obsah,
 • vytvoří autorský nebo komerční umělecký artefakt z různých materiálů,
 • respektuje typografické zásady při sazbě,
 • vyhodnotí, přijme, navrhuje a vytvoří obal nebo soubor obalů či hromadné balení jako komerční zakázku, včetně předběžné finanční a materiálové kalkulace dané zakázky z oblasti obalového a grafického designu,
 • realizuje značení obalů a uvádění povinných informací dle požadavků obalového zákona a souvisejících předpisů, norem a vyhlášek
 • zvolí správný a odpovídající materiál z hlediska minimalizace odpadu, možností recyklace a druhotného využití obalů,
 • aplikuje příslušné programové vybavení pro návrh a realizaci obalu, včetně vizualizace, fixace obsahu, využití knihoven a dalších modulů pro další zpracování (výpočet odpadu, ceny nástrojů, spravování databáze aj.),
 • respektuje principy daných technologií pro přípravu tisku grafického návrhu (předtisková příprava),
 • respektuje technologická aj. omezení strojů a pomůcek pro realizaci tisku a výseku přířezů,
 • využívá pro svou práci veškeré dostupné periferie informačních technologií,
 • ctí zásady designu při zachování vlastního rukopisu a nezávislosti, dokáže svůj návrh obhájit,
 • vypracuje  základní marketingovou studii pro zavedení nového obalu nebo souboru obalů,
 • ovládá základní prvky logistiky pro navržení správného řešení balení, dopravy a skladování,
 • navrhuje výtvarná díla nebo artefakty z různých (i recyklovaných) materiálů, která upozorňují na nutnost šetření energiemi, materiály a na druhotné využití materiálu,
 • uplatní se nebo se prosadí samostatně ve vlastní firmě nebo ve firmě či podniku jako manažér na střední úrovni, fexibilně  improvizuje při provozu nebo zpracování zakázky, pokud je to nutné
 • posoudí kvalitu práce při tvorbě obalů, kvalitu a použití grafických technik a další parametry, které určují kvalitu a funkčnost obalu jako celku.


Možnosti uplatnění absolventa

Vzdělávací program Obalový a grafický design připravuje studenty pro uplatnění vyšších výtvarně technických pracovníků v oblasti obalového a grafického designu na úrovni typové pozice samostatného designera, nebo samostatného pracovníka reklamy. Absolvent může pracovat v průmyslu zpracování lepenek i jako odborný pracovník v prototypové dílně jako obalový konstruktér nebo designér, kde po krátkém zapracování je schopen produktivní práce nebo jako manažer přípravy nebo kvality.Může pracovat v podnicích a firmách, kde je potřeba kvalifikovaného rozhodnutí o výhodnosti zakázky, volby materiálu a posouzení kvality práce odborných profesí, které se dále podílejí na designu a výrobě obalů.Taktéž se může také uplatnit jako samostatný výtvarník s vlastní firmou důrazem na grafický design obalů.

 

Možnost dalšího vzdělávání

Absolvent může případně pokračovat ve studiu na domácí nebo zahraniční vysoké škole obdobného zaměření.


Organizace výuky na škole

Organizace výuky teoretických předmětů je realizována především s ohledem na dostatečné vybavení školy prezentačními pomůckami, počítačovou sítí, informačním systémem, pokrytí školy wi-fi technologií a tím i nepřetržitou dostupností Internetu pro studenty i zaměstnance školy a charakterem specializovaných učeben.

Vedení školy na začátku roku vydává elektronický kalendář. který mapuje všechny důležité termíny během školního roku (zkouškové období, absolutorium, vedlejší prázdniny, pedagogické rady, zadání absolventských prací apod.).

Studenti využívají počítače pro skupinové nebo samostatné práce v počítačových učebnách, které splňují požadavky vyhl. č. 410/2005 Sb. v platném znění, jazykové učebny a dílny. Studenti se podle potřeb do těchto místností různého typu výuky přesouvají na základě pokynů na informačním systému školy s webovým rozhraním. další informace ohledně výuky jsou na nástěnce školy s rozdělením pro každý ročník samostatně.

Na začátku výuky jsou studenti rozděleni do skupin na celé období, včetně rozvržení výuky do termínů. Studenti jsou poučeni o požadavcích na celé období dopředu.

Vyučující seznamují předem studenty s požadovanou literaturou, elektronickými texty a to jak které vydal jiný nakladatel, tak skripta a texty, které vydává škola. Studenti jsou průběžně seznamováni s elektronickými texty na portále školy nebo na jiných webových stránkách.

Studenti jsou seznámeni s počítačovou sítí školy, informačním systémem a e-learningovými portály a LMS, které jsou využívány pro výuku nebo testování znalostí.Konkrétně se jedná o portál Amos, založený na LMS Moodle. Zde jsou k dispozici desítky materiálů pro podporu výuky obalových a tiskových technik, počítačové grafiky, jazkyků či dějin výtvarné kultury. Systém je dostupný jak z počítačové sítě školy, tak z domova.

Studenti jsou podle potřeby dopředu informováni o přednáškách externích pracovníků nebo firem a pro tyto přednášky mohou být podle charakteru sloučeni do jedné větší skupiny nebo naopak pro workshop rozděleni do více skupiny s menším počtem studentů.

Studenti jsou seznamováni s požadavky na povinnou účast na exkurzích nebo odborných výstavách s případnými dodatečnými úkoly při jejich neúčasti na těchto akcích.

Výuka v atelieru školy se řídí pokyny vyučující. Základní materiál pro výuku poskytuje škola. V případě, že student trvá na speciálním řešení, které splní zadání, ale pro školu je nedostupné, hradí si materiál student sám.

Pro výuku a samostudium využívají studenti on-line knihovnu a informační centrum školy s celodenním provozem a určeným pracovníkem – knihovníkem.

Studenti většinu svých prací předávají v elektronické podobě podle požadavků vyučujícího, který dále určí případný tisk na tiskárně nebo plotru.

Po dohodě s vedením školy je možné část výuky podle podmínek přeložit mimo budovu školy (kreslení a činnost v plenéru, fotografické práce apod.).

Přijímání do prvního ročníku vzdělávání

Studenti jsou do vzdělávacího programu přijímáni do prvního ročníku dle vyhlášky č. 10 ze dne 27. 12. 2004 v platném znění o vyšším odborném vzdělávání.

 

Rozsah a forma přípravy

Studenti jsou hodnoceni dle výsledku u zápočtů nebo zkoušek vyznačených v učebním plánu s časovými dotacemi předmětů a dle poznámek v obsahu předmětu a jeho způsobu jeho hodnocení.

Způsoby práce se studenty jsou uvedeny v obsahu vzdělávání v předmětu (forma výuky, způsob a metody hodnocení výsledků, způsob celkového hodnocení apod.).


Odlišnost vzdělávacího programu od středoškolského nebo vysokoškolského studia

 • rozšíření učebních osnov předmětů a  důrazu především na praktická cvičení a rozšířenou odbornou praxi (3 měsíce), včetně většího podílu  samostatných prácí a závěrečných prací a zpráv
 • posílené jazykové přípravě a vysokém počtu lexikálních jednotek odborné terminologie
 • vedení studentů k prezentaci a publikaci svých děl, artefaktů a prací na výstavách, soutěžích,  seminářích, kursech  aj.
 • přednáškách vysokoškolských učitelů a pravidelným i  nepravidelným přednáškám špičkových odborníků v oboru, včetně zahraničních
 • zvýšené míře účasti studentů na konferencích, seminářích, prezentacích firem a následných kontaktů s těmito firmami doma i v zahraničí
 • podstatně větší možnosti využít informační technologie, především v oblasti osobních počítačů a grafických stanic,  komplexnějších DTP programů, včetně možností pracovat se stroji, které určují vývoj nových technologií
 • ve skutečnosti, že studenti mohou pracovat na komplexních praktických úkolech, pro které nezbývá ve čtyřletém středoškolském studiu prostor
 • v tom, že vzhledem k plnoletosti mohou studenti pracovat se stroji a nástroji, se kterými běžně z bezpečnostních aj. hledisek mladší kolegové pracovat nemohou. Ve vyšším odborném  studiu se setkají s vysokoškolskými učiteli podstatně častěji než ve středním studiu.
 • ve vedení k požadavku na kreativního pracovníka, který má i znalosti organizace práce, marketingu a samostatnosti na úrovni středního managementu
 • ve skutečnosti, že v České republice neexistuje vysoká škola nebo fakulta či katedra, která by se specializovala v širším ohledu na rozvoj obalového designu a návrhu a konstrukci obalů.  Studenti mají pouze možnost pokračovat na zahraničních vysokých školách s touto specializací, ale tato možnost každému nevyhovuje
 • tom, že obory designu na vysokých školách jsou koncipované obecně v náročné šířce. U těchto zaměření chybí dostatečný prostor na obaly a jejich konstrukci.
 • tom, že na vysokých školách existují izolované témata obalové techniky pouze jako doprovodná součást s větším důrazem na použitý materiál a vzájemné ovlivnění obsahu s tímto materiálem (např. potravinářství), než na návrh a konstrukci obalů jako takový.
 • ve skutečnosti, že škola se specializuje jako jediná v České republice na obalovou techniku nejen z hlediska přírodních materiálů (tvoří větší část podílu obalů), ale i umělých (plastových), a má odpovídající zázemí na výuku a aplikaci informačních technologií. Škola je členem Svazu průmyslu papíru a celulózy a obalářského sdružení SYBA, které mají celorepublikovou působnost a zahrnují podniky, firmy a instituce, které přímo produkují významnou část obalů.
 • ve skutečnosti, že ve výše uvedených institucích a nebo firmách  studenti absolvují odbornou praxi, která přispívá k praktickým zkušenostem a dovednostem absolventů a jejich okamžitému uplatnění.

Nepřehlédněte!

Naše škola má ve městě Štětí za sebou již třicetiletou historii, z čehoš vyšší odborné studium zaujímá dlouhých patnáct let. Pokud se chcete podívat na průřez dění na vyšší odborné školy za poslední roky, shlédnout ukázky prací studentů či nahlédnout do jejich života u nás, je pro vás k dispozici následující publikace - 15 let Vyšší odborné školy obalové techniky ve Štětí.

Škola není jen učení, ale též spousta ostatních zážitků! Snažíme se být nositelem kulturního dění jak ve městě, tak regionu. V souvislosti s třicátým výročím školy v roce 2013 jsme uspořádali pásmo odborných akcí. Jednou z nich byl i druhý ročník tzv. Dřevosympozia. Na tomto místě si můžete prohlédnout katalog, který vám poodkryje další tvář naší kreativní školy.