mapa stránek Mapa stránek  |   www.odbornáškola.cz Vyšší odborná škola Obsahy předmětů
Obsahy předmětů PDF Tisk Email

Obsah vzdělávání

 Klikněte na název předmětu pro přesunutí textu na příslušnou kapitolu.

Název předmětu Zkratka
Anglický jazyk ANJ
Německý jazyk NĚJ
Dějiny výtvarné kultury DVK
Grafický design obalů GDO
Nauka o materiálu NAM
Obalové a tiskové techniky OTT
Praktická cvičení PAC
Počítačová grafika PGR
Předtisková příprava PRE
Reklama a marketing RAM
Konstrukční design KOD
Multimedia MMT
Signmaking SIM
Odborná praxe OPR


Anglický jazyk

Stručná anotace předmětu

Studenti se nadále průběžně seznamují s mluvnicí jazyka, ale poměrně rychle jsou vedeni k dovednostem řečovým, ke správnému psaní a schopnosti odposlechu anglického jazyka. Od 2. období jsou vedeni k odborným tématům z oblasti obalového a grafického designu a k osvojení slovní zásoby z odborné terminologie, včetně správné výslovnosti, a to především formou svých prezentací na dané téma. Studenti jsou seznámeni také s prvky korespondence a nároků pro získání zaměstnání v zahraničí. Studenti si osvojují min. 1200 lexikálních jednotek z odborné terminologie obalového a grafického designu.

Vzdělávací cíl

Vzdělávání v anglickém jazyce studenty vede k prohloubení znalostí mluvnice ze střední školy a poté především ke schopnosti komunikovat s rodilými i nerodilými mluvčími v situacích každodenního života. Rozšiřuje také jejich odborné vědomosti a vede je ke komunikaci se svými profesními kolegy, včetně orientace v cizojazyčné literatuře a elektronických zdrojích v oblasti informačních technologiích a obalového a grafického designu. Studenti jsou dále průběžně vedeni ke schopnosti popsat a prezentovat své odborné závěrečné práce, včetně týmové spolupráce, v anglickém jazyce a ke schopnosti korespondence v anglickém jazyce např. pro získání zaměstnání. Využívají přitom veškeré prostředky ICT školy pro výuku a absolvování testů, pro předání zadaných prací do školy i jinam, pro práci s elektronickým portálem školy a k vyhledání důležitých informací na Internetu.

Studenti si volí u absolutoria pouze odborná témata ze své profese, o kterých jsou schopni hovořit, včetně obhájení svých názorů.

Obsah předmětu

1. období

 • grammar (contractions, conjugation, plurals, numerals, there is/there are, prepositions, modal verbs, comparison, irregular verbs, would, should, possessives and reflexives, imperatives, some/any, passive voice)
 • word order
 • listening to short texts
 • Introduction to Professional Topics and Terminology on ICT

2. období

 • grammar (conversion, occupations - derivations, clipping, blending, should have done, prepositions, quantities, to have st. done, get, nationalities, exclamatories)
 • odvozeniny, složeniny
 • listening to short texts from ICT
 • Professional Topics and Terminology  on ICT and design
 • oral presentations of professional topics

3. období

 • grammar (do/make, I´d better/I´d rather, lend/borrow, like, say/tell/speak/talk/chat, question tags, the ..the..., used to.., with/by, who/what questions)
 • names (personal, historical, geographical)
 • school terminology (schools, studies, activities, administration, instructions)
 • Professional Topics and Terminology (The History of Paper, Characteristics of Paper and Board, Papermaking, Papier-Mache Art, Paper Machine, Printing Techniques, The Graphic Design Process - software)
 • anotations
 • oral and written presentations of professional topics

4. období

 • internship report annotation and presentation

5. období

 • grammar (relaxed English, compound sentencies)
 • signs, package and other public information, various forms (employment, etc.)
 • bussiness letters, resumé/C. V, employment agreement
 • Professional Topics and Terminology (Hardware, Printers, Packaging and Marketing, Packaging Criteria and Aspects, History of Packaging, The Packaging Designer´s Role and Working with Paper and Board, Folders, Set-Up Boxes and Displays, Flexible Packaging, Packaging Recycling)
 • oral and written presentations of professional topics

6. období

 • grammar (punctuation, gerund, jargon, American English)
 • Professional Topics and Terminology (The World´s Great Museums and Galleries, Packaging Organisations and Exhibitions, Plastic, Glass and Metal Containers, Labels, Art History Periods)
 • oral and written presentations of professional topics
 • oral and written presentations of an own final practical work

 

Způsob a metody hodnocení výsledků, způsob celkového hodnocení

1. období

Studenti absolvují elektronickou výuku a testy na gramatiku, poslouchají krátkým textům, ze kterých zapisují anotace a začínají se učit tvorbě prezentací (zpočátku s podporou napsaného textu).

 • Zápočet - elektronický test z gramatiky + prezentace na vlastní téma
 • Zkouška - ústní ze zadaných témat prezentací v 1. období

2. období

Studenti absolvují elektronickou výuku a testy na gramatiku, poslouchají krátkým textům, ze kterých zapisují anotace a pokračují v tvorbě prezentací (postupně zpaměti bez napsaného textu). Vyplňují zaslané elektronické texty jako domácí cvičení.

 • Zápočet - elektronický test z gramatiky + prezentace na ICT téma
 • Zkouška - ústní z vylosovaných prezentací ve 2. období

3. období

Studenti absolvují elektronickou výuku a testy na gramatiku, vytvářejí zadané prezentace. Vyplňují zaslané elektronické texty jako domácí cvičení.

 • Zápočet - elektronický test z gramatiky + splnění zadaných prezentací
 • Zkouška - ústní z vylosovaných odborných témat 3. období

4. období

 • Zápočet: Zpracování a předání anotace zprávy z odborné praxe a její prezentace.

5. období

Studenti absolvují elektronickou výuku a testy na gramatiku, vytvářejí zadané prezentace. Vyplňují zaslané elektronické texty jako domácí cvičení.

 • Zápočet - elektronický test z gramatiky + splnění zadaných prezentací
 • Zkouška - ústní z vylosovaných odborných témat 3. a  5. období

6. období

Studenti absolvují elektronickou výuku a testy na gramatiku, vytvářejí zadané prezentace. Předají anotaci své praktické absolventské práce. Vyplňují zaslané elektronické texty jako domácí cvičení.

 • Zápočet - elektronický test z gramatiky + splnění zadaných prezentací + anotace vlastní praktické absolventské práce.
 • Zkouška - ústní z vylosovaných odborných témat 3. a  5. - 6. období

 

Studijní literatura

Bude upřesněna v dopise pro přijaté uchazeče.


Studijní pomůcky

Dataprojektor, počítač (notebook) s připojením k Internetu, software pro přehrávání různých formátů obrazu a zvuku, DVD a video přehrávač, zvukový systém. Výukový software.


 
Německý jazyk

Stručná anotace předmětu

Studenti se nadále průběžně seznamují s mluvnicí jazyka, ale poměrně rychle jsou vedeni k dovednostem řečovým, ke správnému psaní a schopnosti odposlechu německého jazyka. Od 2. období jsou vedeni k odborným tématům z oblasti obalového a grafického designu a k osvojení slovní zásoby z odborné terminologie, včetně správné výslovnosti, a to především formou svých prezentací na dané téma. Studenti jsou seznámeni také s prvky korespondence a nároků pro získání zaměstnání v zahraničí. Studenti si osvojují min. 1200 lexikálních jednotek z odborné terminologie obalového a grafického designu.

Vzdělávací cíl

Vzdělávání v německém jazyce studenty vede k prohloubení znalostí mluvnice ze střední školy a poté především ke schopnosti komunikovat s rodilými i nerodilými mluvčími v situacích každodenního života. Rozšiřuje také jejich odborné vědomosti a vede je ke komunikaci se svými profesními kolegy, včetně orientace v cizojazyčné literatuře a elektronických zdrojích v oblasti informačních technologiích a obalového a grafického designu. Studenti jsou dále průběžně vedeni ke schopnosti popsat a prezentovat své odborné závěrečné práce, včetně týmové spolupráce, v německém jazyce a ke schopnosti korespondence v německém jazyce např. pro získání zaměstnání. Využívají přitom veškeré prostředky ICT školy pro výuku a absolvování testů, pro předání zadaných prací do školy i jinam, pro práci s elektronickým portálem školy a k vyhledání důležitých informací na Internetu.

Studenti si volí u absolutoria pouze odborná témata ze své profese, o kterých jsou schopni hovořit, včetně obhájení svých názorů.

Obsah předmětu

1. období

 •     skloňování přídavného jména po členech, přivlastňovacích zájmenech a číslovkách
 •     stupňování přídavného jména a příslovcí
 •     vazby sloves
 •     préteritum a perfektum slabých, způsobových, silných a smíšených sloves
 •     vedlejší věty vztažné a časové
 •     infinitivní věty
 •     souřadné a podřadné souvětí

 

2. období

 •     konjunktiv préterita, plusquamperfekta a opisná forma konjunktivu
 •     příčestí přítomné a minulé
 •     trpný rod
 •     rozvitý přívlastek
 •     Lebenslauf, Bewerbung
 •     Arbeitsamt,
 •     Umweltproblematik
 •     Kunststile
 •     Papiergeschichte
 •     Menschenbeziehungen
 •     Massenmedien und Kommunikation

3. období

 •     Papierherstellung
 •     Verpackungen aus Papier, Karton und Pappe
 •     Naturverbundene Kunst
 •     Baustile
 •     Comptersystem
 •     Galerien in Europa
 •     Design, Werbung, Konkurrenz
 •     Drucktechniken

5. období

 •     Elektronische Druckvorstufe
 •     Elektronisch erstellte Design
 •     Einlesen, Konvertieren, Bildeingabe
 •     Seitengestaltung

6. období

 •     Computerkunst - und Grafik
 •     Design als Marketinginstrument
 •     Moderne Funktion der Verpackung
 •     Kunst - und Bastile des 20. Jahrhunderts
 •     Produkt, Farbe und Verpackung

Způsob a metody hodnocení výsledků, způsob celkového hodnocení

Studenti procvičují učební témata pomocí zvukových a obrazových prezentací v LMS systému, na jednotlivá témata odevzdávají vlastní práce.

1. období

Studenti absolvují elektronickou výuku a testy na gramatiku, poslouchají krátkým textům, ze kterých zapisují anotace a začínají se učit tvorbě prezentací (zpočátku s podporou napsaného textu).

 • Zápočet - elektronický test z gramatiky + prezentace na vlastní téma
 • Zkouška - ústní ze zadaných témat prezentací v 1. období

2. období

Studenti absolvují elektronickou výuku a testy na gramatiku, poslouchají krátkým textům, ze kterých zapisují anotace a pokračují v tvorbě prezentací (postupně zpaměti bez napsaného textu). Vyplňují zaslané elektronické texty jako domácí cvičení.

 • Zápočet - elektronický test z gramatiky + prezentace na ICT téma
 • Zkouška - ústní z vylosovaných prezentací ve 2. období

3. období

Studenti absolvují elektronickou výuku a testy na gramatiku, vytvářejí zadané prezentace. Vyplňují zaslané elektronické texty jako domácí cvičení.

 • Zápočet - elektronický test z gramatiky + splnění zadaných prezentací
 • Zkouška - ústní z vylosovaných odborných témat 3. období

5. období

Studenti absolvují elektronickou výuku a testy na gramatiku, vytvářejí zadané prezentace. Vyplňují zaslané elektronické texty jako domácí cvičení.

 • Zápočet - elektronický test z gramatiky + splnění zadaných prezentací
 • Zkouška - ústní z vylosovaných odborných témat

6. období

Studenti absolvují elektronickou výuku a testy na gramatiku, vytvářejí zadané prezentace. Předají anotaci své praktické absolventské práce. Vyplňují zaslané elektronické texty jako domácí cvičení.

 • Zápočet - elektronický test z gramatiky + splnění zadaných prezentací + anotace vlastní praktické absolventské práce.
 • Zkouška - ústní z vylosovaných odborných témat

Studijní literatura

1. DRMLOVÁ, Dana, et al. Německy s úsměvem : nově. Ilustrace Markéta Holečková. 1. vyd. Plzeň : Fraus, 2003. 431s s. ISBN 80-7238-229-2.

2. KOMÁRKOVÁ, Jaroslava. Verpackungs- und Grafisches Design. 1. vyd. Štětí : VOŠ a SOŠ obalové techniky, 1999.

3. Fachtexte und Artikel, Internettexte

Studijní pomůcky:

Dataprojektor, počítač (notebook) s připojením k internetu, software pro přehrávání různých formátů obrazu a zvuku, DVD přehrávač, video přehrávač, zvukový systém, LMS Moodle.
 


Dějiny výtvarné kultury

Stručná anotace předmětu

Dějiny výtvarné kultury se podílejí na základním pemzu výuky studentů VOŠ. Učí studenty estetickému cítění a chápání vývoje výtvarné kultury od počátku lidstva až k moderním a současným směrům a trendům. Jsou důležitým inspirativním zdrojem při jejich vlastní tvorbě. Mají zásadní význam při vytváření vlastního výtvarného názoru. Vedou studenta a absolventa k bohatšímu kulturnímu životu. Pozitivně ovlivňují jeho životní postoj ve společnosti, například ve vztahu k národním kulturním památkám.


Vzdělávací cíl

Vzdělávacím cílem je vést studenty k zamyšlení o vývoji domácího i světového výtvarného umění od počátku až po současnost, aby se studenti mohli sami v dějinách umění orientovat.

Studenti se mají naučit chápat výtvarné umění a jeho vznik historicky, tj. v souvislosti s dobou a jejími duchovními problémy, a zároveň jako s výtvorem umělecké osobnosti, s její složitou psychologií a s hodnocením uměleckého díla jako výrazu určité doby a jedinečnosti tvůrčí osobnosti. Vzdělávacím cílem je také uvedení studentů do teorie a estetiky výtvarného umění, naučit je pracovat se základními estetickými kategoriemi a naučit je esteticky analyzovat výtvarné dílo.

Studenti jsou vedeni k aplikaci těchto poznatků i do obalového a grafického designu obalů.


Obsah předmětu

1. období

 •     Pravěké umění, umění přírodních národů, Severní Amerika, Austrálie
 •     Egypt, Mezopotámie, Krétsko-Mykénské umění
 •     Řecké a římské umění

2. období

 •     Umění starokřesťanské a byzantské
 •     Umění raného středověku
 •     Románská architektura, sochařství, malířství a řemesla
 •     Gotická architektura, sochařství , malířství a řemesla

3. období

 •     Umění italské rané, vrcholné a pozdní renesance
 •     Umění zaalpské renesance

5. období

 •     Barokní architektura, sochařství, malířství a řemesla
 •     Klasicismus v evropském umění
 •     Historizující slohy 19. století
 •     Impresionismus, postimpresionismus,umění japonské,čínské,africké v návaznosti na moderní umění

6. období

 •     Secese
 •     Moderní směry do I. světové války
 •     Moderní směry do II. světové války
 •     Výtvarné směry po roce 1945
 •     Soudobé tendence českého a světového umění
 •     Historie obalového a grafického designu
 •     Nejvýznamnější domácí a zahraniční muzea, galerie a instituce důležitá pro umění a aplikaci obalového a grafického designu

 

Způsob a metody hodnocení výsledků, způsob celkového hodnocení

1. období

 • Zápočet:  Seminární práce  na zadané téma (rozsah práce cca 8 - 10 stran) + prezentace na zadané téma + poznávací test
 • Zkouška:  Ústní/písemná zkouška ze zadaných témat.

2. období

 • Zápočet: Seminární práce  na zadané téma (rozsah práce cca 8 - 10 stran). + prezentace na zadané téma + poznávací test.
 • Zkouška: Ústní/písemná zkouška ze zadaných témat.

3. období

 • Zápočet: Seminární práce  na zadané téma (rozsah práce cca 8 - 10 stran) +prezentace na zadané téma + poznávací test.
 • Zkouška: Ústní zkouška ze zadaných témat.

5. období

 • Zápočet: Seminární práce  na zadané téma (rozsah práce cca 8 - 10 stran) +prezentace na zadané téma + poznávací test.
 • Zkouška: Ústní zkouškaze zadaných témat.

6. období

 • Zápočet: Seminární práce  na zadané téma (rozsah práce cca 8 - 10 stran) +prezentace na zadané téma + poznávací test.
 • Zkouška: Ústní zkouška ze zadaných témat.

 

Studijní literatura

 1. MRÁZ, Bohumír. Dějiny výtvarné kultury 1). 4. vyd. [s.l.] : IDEA SERVIS, konsorcium, 2002. 0 s. ISBN 1866-060-02
 2. PIJOAN, José. Dějiny umění 1-11. Macková Libuše, Stašková Hana. Praha : Odeon, 1997. 335 s.
 3. Dějiny českého výtvarného umění I- IV
 4. České moderní umění 1900-1960 / katalog Veletržního paláce
 5. Encyklopedie Světové architektury  I-II/ Vladislav Dudák a kol.
 6. Architektura českých zemí /Petr Dvořáček
 7. Bhaskaran Lakshmi: Podoby moderního designu, Slovart 2008, ISBN 80-7209-864-0
 8. Aktuální informace z Internetu (muzea, galerie, významné instituce)

 

Studijní pomůcky

Dataprojektor, počítač (notebook) s připojením k internetu, software pro přehrávání různých formátů obrazu a zvuku, DVD přehrávač, video přehrávač, zvukový systém, vlastní zásoba fotografií a video shotů ze studijních cest. apod.)
 


Počítačová grafika

Stručná anotace předmětu

Předmět počítačová grafika seznamuje studenty s moderním hardwarovým a softwarovým vybavením pro počítačovou grafiku a základy předtiskové přípravy. Teoretické přednášky a praktická cvičení se zaměřují na aplikace pro bitmapovou a vektorovou grafiku, programové vybavení pro elektronickou sazbu, webdesign a 3D grafiku.

 

Vzdělávací cíl

Cílem je studenty naučit pracovat s hardwarem a softwarem pro realizaci počítačové grafiky, sazby a 3D grafiky nebo modelování, zčásti s programovým vybavením pro web design. Studenti jsou vedeni k účelné a kreativní práci s těmito programy se snahou se vyhnout používání klišé, plagiátů a jiných rušivých jevů s tím, že při tvorbě grafického návrhu je stále důležité si svoji představu a úmysl nejprve rozmyslet a teprve pak ji realizovat na PC, a to i s ohledem na správné zásady typografie. Důležitou součástí je práce s periferiemi, grafickými formáty, color managementem, problematikou kompatibility, správy paměti a odeslání dat do grafického studia.

 

Obsah předmětu

1. období

 •     Úvod do světa počítačové grafiky. Základní rozdělení systémů a platforem.
 •     Vektorová grafika. Corel Draw! X3
 •     Úvod do hardware pro počítačovou grafiku. Tiskárny, tablety, osvitové jednotky
 •     Součásti Corel Graphics Suite, formáty souborů, importy a exporty, kompatibilita.
 •     Bitmapová grafika. Adobe Photoshop CS a retuš fotografií.
 •     Hardware: Skenery a digitalizace dokumentů, OCR systémy.

2. období

 •     Bitmapová animace. Adobe Image Ready CS. Úprava dokumentů pro web.
 •     Digitální fotografie, anatomie digitálního fotoaparátu.
 •     Color Management System - ICC profily. Kalibrace softwarová a hardwarová.
 •     Adobe Acrobat Prof. a tvorba dokumentů PDF z vektorových a bitmapových editorů.

3. období

 •     Úvod do systémů pro počítačovou sazbu (zlom).
 •     Základní normy vprofesionálníí typografii.
 •     Systém Quark XPress - základní stavební kámen elektronického zlomu. Sazba velkoplošných malostránkových tisků. Klávesové zkratky.
 •     Systém Adobe InDesign - moderní počítačová sazba knih a katalogů.
 •     Počítačová písma a jejích využití. Adobe Type 1, TrueType, OpenType.
 •     Postskript a zapouzdřený postskript. EPS vs. PDF. Freeware pro úpravu a tvorbu PDF.

5. období

 •     Opakování elektronické sazby: Quark XPress a Adobe InDesign
 •     Vektorový editor Adobe Illustrator
 •     Exporty do PDF z nově probíraných programů. Optimalizace formátů grafických souborů vsouladu spre-pressem a webovým prostředím

6.období

 •     Úvod do 3D grafiky. Systém MAXON Cinema 4D. Metody modelování, renderování, animace v prostoru, deformace.
 •     Webdesign. tvorba webu a blogu. Redakční systémy. Úvod do HTML kódu. Práce vprogramu Adobe Dreamweaver a Adobe Flash.
 •     Opakování a řešení praktických otázek v souvislosti s ABS prací.

 

Způsob a metody hodnocení výsledků, způsob celkového hodnocení

V každém období 5 praktických prací. Zadní v elektronické formě pomocí systému MOODLE, každý student disponuje svým kontem jako pro klasifikaci, tak pro komunikaci (blog a chat) s učitelem. Důraz je kladen nejen na grafickou úroveň, ale též na správné použití technologií a vhodně zvolený výstupní formát. Práce jsou odevzdány v elektronické formě do systému MOODLE.

U klasifikovaného zápočtu jsou navíc prověřovány aktivní znalosti softwarových aplikací dle obsahu předmětu.

 

1. období

Zápočet:

Student odevzdá velektronické formě 5 prací zoblasti vektorové grafiky (aplikace CorelDraw) a 5 cvičení zbitmapové grafiky (aplikace Adobe Photoshop). Je hodnocena znalost aplikací, správná volba nástrojů při úpravě dokumentu, výsledný formát grafického dokumentu i grafický design dokumentu.

2. období

Klasifikovaný zápočet:

 • Student odevzdá velektronické formě 5 kompozičních prací (aplikace CorelDraw a Adobe Photoshop) a 5 cvičení (bitmapové animace vAdobe ImageReady). Je hodnocena znalost aplikací, správná volba nástrojů při úpravě dokumentu, výsledný formát grafického dokumentu i grafický design dokumentu.
 • Test praktických znalostí probíraného programového vybavení (Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe ImageReady).

3. období

Klasifikovaný zápočet:

 • Student odevzdá 5 prací na téma elektronická sazba vaplikaci Adobe InDesign (3 práce), QuarkXPress (2 práce) a 5 cvičení (obě aplikace versus formát PDF, Adobe Acrobat).
 • Test praktických znalostí probíraného programového vybavení (Adobe InDesign, QuarkXPress, Adobe Acrobat).

5. období

Klasifikovaný zápočet:

 • Student odevzdá 2 práce na téma elektronická sazba (volitelně Adobe InDesign, nebo QuarkXPress), 3 práce vytvořené pomocí vektorového editoru Adobe Illustrator a připravené pro pre-press.
 • Test praktických znalostí probíraného programového vybavení (Adobe Illustrator a software pro předtiskovou přípravu dokumentu).

6. období

Zápočet:

 •     Student odevzdá cvičení z3D grafiky vrámci školního manuálu „Úvod do 3D grafiky" (viz odkaz Moodle)
 •     Student vypracuje vlastní projekt vaplikaci Cinema.
 •     Student vypracuje webovou prezentaci na předem zvolené téma.

Studijní literatura a studijní pomůcky

KONVALINKA, Jiří. Moodle : pojďte se učit zábavněji! [online]. verze 2.0. Štětí : 2008, 10.2.2008 [cit. 2008-02-10]. Cze. Dostupný z WWW: . Http://www.konvalinka.org.

Moodle [online]. Štětí. 2006 : VOŠ a SŠ obalové techniky, 2006 , 2008 [cit. 2008-02-10]. Cze. Dostupný z https//:portal.odbornaskola.cz

 

Studijní pomůcky:

Dataprojektor, počítač (notebook) s připojením k internetu, LMS systém, multimedia
 

 

Grafický design obalů


Stručná anotace předmětu

Předmět grafický design obalů seznamuje studenty s praktickou aplikací obalového a grafického designu, tj. typografií a grafickou úpravou různých povrchů a materiálů obalů, letáků, poutačů, jídelních lístků, etiket apod. Studenti jsou zpočátku vedeni k tvarování artefaktů z různých materiálů (papír, kartón, lepenka, plasty aj.), tvorbě papier-maché, později práci s různými druhy tisků a konečně k práci na grafické stránce obalů a souboru obalů, včetně uvádění povinných údajů. Využívají přitom prostředky ICT a různé druhy výstupních médií (tiskárny, plotry aj.).

 

Vzdělávací cíl

Cílem je u studentů rozvíjet jejich obratnost při zacházení s prostředky informačních technologií, ale také s tradičními materiály, jejich představivost a kreativitu. Design je studenty chápán nikoliv jako pouhá povrchová úprava výrobku, ale jako celý komplex funkčních a estetických kategorií, jako výrazný prvek, utvářející základy nového životního způsobu a stylu, jako prostředek k ovlivnění dosavadní zažité hodnotové ketegorie, který zvláště u mladých lidí může napomáhat k jejich  změně při seznámení s problematikou designu, aby měli možnost vytvářet si svá vlastní estetická kritéria a osobité, vyhraněné názory na okolní svět. Studentům je naznačováno vnímání takových jevů, které dávají člověku pocit krásna, lidskosti, dokonalosti a účelnosti. Studenti jsou také vedeni k potřebě využívat již jednou použité materiály a schopnosti navrhnout jejich druhotné využití, popř. předem stanovit možnosti a schopnosti recyklace. Studenti své návrhy obhajují před svými kolegy.

 

Obsah předmětu

1. období

 •     Základy typografie a historie
 •     Nácvik řazení písma na osu, na levou a pravou zarážku a uplatnění základních zákonitostí řazení písma ve slovech a řádcích.
 •     Užití písma ve spojení sgrafickou značkou
 •     Problematika a tvorba loga, logotypu apod.
 •     Plošný grafický design, využití výstupních tiskových médií
 •     Tvarování artefaktů zpřírodních aj. materiálů

2. období

 •     Grafické návrhy jiných tiskovin
 •     Tvarování svyužitím papier-maché
 •     Dekoračně řešení plochy pomocí prořezávání
 •     Výtvarné funkce obalů a displejů

3. období

 •     Práce se sítotiskem
 •     Dekoračně řešení plochy rytmizováním geometrických nebo beztvarých prvků, stylizovaných přírodních prvků a reliéfních útvarů
 •     Grafická úprava třírozměrných obalů, displejů, maket a artefaktů

5. - 6. období

 •     Komplexní práce na grafické úpravě obalů, artefaktů, souboru obalů a multipacků

 

Způsob a metody hodnocení výsledků, způsob celkového hodnocení

V každém období student realizuje samostatnou praktickou práci manuálně nebo elektronicky v příslušném software. Důraz je kladen nejen na kreativitu, ale i na pečlivost provedení.

1. období

 • Zápočet: Praktické dílčí práce se skalpelem aj. pomůckami

2. období

 • Klasifikovaný zápočet: Praktická závěrečná práce

3. období

 • Klasifikovaný zápočet: Praktická závěrečná práce

5. období

 • Klasifikovaný zápočet: Praktická závěrečná práce

6. období

 • Zápočet: Praktická závěrečná práce

 

Studijní literatura

Samara T.: Grafický design, SlovArt 2007, ISBN 978-80-7391-030-3

Bann D.: Polygrafická příručka, SlovArt 2008, ISBN 978-80-7391-029-7

Wybenga L. Georgie, Roth Lászlo: The Packaging Designer´s book of patterns. 3rd. ed. Hoboken : Willey and Sohns. 2006. ISBN 13-978-0-471-73110-8 (paper)

Van Roojen Pepin. Special Packaging. 1nd. ed.. Amsterdam : Pepin Press (Agile Rabbit Editions), 2004. 423 p. ISBN 9789057680540

 

Studijní pomůcky

Skalpel, tisk. aj. periferie, lisy, dataprojektor, počítač (notebook) s připojením k internetu, software.
 

 

Obalové a tiskové techniky

Stručná anotace předmětu

Předmět seznamuje studenty s historií písma, jednotlivými tiskovými technikami (včetně digitalizace) a možnostmi jejich využití pro průmyslovou výrobu obalů. Dále jsou uvedeny jednotlivé technologie výroby obalů, včetně přípravy výsekových nástrojů a později strojů pro výrobu obalů. Je kladen také důraz na uložení a udržení výrobku v požadovaném stavu, včetně základů logistiky. Pozornost je také věnována aktuální legislativě obalů, včetně značení (etikety aj.) a systémů značení, prohlášení o shodě, uvádění informací na obalech, recyklaci apod.


Vzdělávací cíl

Cílem předmětu je schopnost studentů získat přehled o výrobě obalových materiálů a prostředků, o základních technologických operacích při  zpracování papírů, lepenek, plastů, fólií, kovů a dřeva  při výrobě obalů, včetně znalosti vlivů technologických operací na finální vlastnosti obalů. Cílové dovednosti jsou  základní výpočty spotřeby materiálů pro výrobu obalů,  návrh obalů vyhovujících podmínkám výroby, schopnosti výrobek zafixovat, uchránit jej a  schopnost posouzení způsobu zpracování a konečné kvality obalů.

Studenti jsou také vedeni k teoretickým znalostem jednotlivých tiskových technik, včetně historie a písma,  a výrobních technologií od předlohy k reprodukci až po vlastní potisk obalových materiálů a obalů, aby tyto znalosti uměli uplatňovat při procesu navrhování obalů a jejich grafické úpravy v týmové spolupráci s výtvarníky, s výrobními technology, ve snaze optimálně využít tiskových technik a jejich vlastností pro dobrou kvalitu obalů, jejich estetickou a komerční působivost. Tyto znalosti jim umožní klást kvalifikované požadavky na výrobce obalů, hodnotit kvalitu tisku a koordinovat vztahy mezi výrobcem obalů a uživatelem v zabezpečování tiskových podkladů pro jednotlivé tiskové techniky.

Speciální důraz je poté kladen na soudobé vývojové tendence v oblasti pre press a tisku (digitální tisk, workflow - přenos dat). Na závěr jsou studenti seznamováni s aktuální legislativou (obalový zákon, recyklace aj.) a problematikou značení obalů.

Existuje větší návaznost na předměty předtisková příprava a nauka o materiálu.


Obsah předmětu

1. období

 •     Úvod do problematiky výroby obalů - rozdělení, materiálové specifikace, výpočet předběžných kalkulací zhlediska spotřeby materiálu
 •     Základní technologické operace používané při výrobě obalů - řezání, tvarování, vysekávání, spojování
 •     Výroba planžetového nástroje a jeho aplikace vjednotlivých typech off i in line zařízení
 •     Problematika matricové protipřípravy, výroba vylupovacích a rozlamovacích nástrojů
 •     Historie a vývoj písma, základní typografická pravidla, problematika korektur a správné používání korekturních znamének

2. období

 •     Progresivní typy obalů - kompozita - vrstvené kartony, flexibilní obaly.
 •     Balení nápojů a potravin, biodegradabilní a oxodradabilní polymery vobalech.
 •     Zušlechťovací procesy používané při výrobě obalů - lakování, impregnace, metalizace, extruzní vrstvení, laminace
 •     Historie a vývoj písma, základní typografická pravidla, problematika korektur a správné používání korekturních znamének
 •     Příprava a rozdělení tiskových předloh, digitalizace obrazu a písma
 •     Barvy - aditivní a subtraktivní míšení, princip výtažkování, CMS systémy, Hi FI Color Technology
 •     CCD čidla, skenery, digitální fotoaparáty - konstrukce a využití voblasti pre press
 •     RIP - rastr, tiskový bod, dpi, lpi, konstrukce osvitových jednotek

Povinné externí přednášky v 1. roč.:

 •     Pracovní workshop - výroba planžetového nástroje (realizace firma Kaňák apod.)

Povinné exkurze v 1. roč.:

 •     Výroba a zpracování vlnité lepenky
 •     Výroba a zpracování plné lepenky
 •     Návštěva veletrhů a výstav

3. období

 •     Obalový design, trendy, možnosti vs technická a logistická omezení
 •     Technologie výroby vlnité lepenky a její zpracování
 •     Technologie výroby skládatelných obalů - skládačky
 •     Technologie výroby ostatních obalů zplných lepenek - těžká a lehká kartonáž, potahovaná kartonáž, vinutá, tažená a lisovaná kartonáž
 •     technologie výroby papírových obalů - pytle, sáčky, tašky, obálky
 •     Tisk zvýšky sdůrazem na flexotisk - výroby forem, stroje, barvy, použití vobalové technice
 •     Tisk zplochy sdůrazem na ofset - výroby forem, stroje, barvy, použití vobalové technice
 •     Tisk zhloubky - hlubotisk a tamponový tisk - výroby forem, stroje, barvy, použití vobalové technice
 •     Sítotisk - výroby forem, stroje, barvy, použití vobalové technice

Povinné exkurze ve 2. roč.:

 •     výroba flexotiskové formy - např. Panflex Statenice
 •     hlubotisk, ofset, flexotisk, knihtisk - např. OTK Kolín
 •     výroba papírových obalů - např. Mondi Bags Štětí

5. období

 •     Aktivní a pasivní logistické prvky. Palety
 •     Základní procesy produktů při balení
 •     Fixace - systémy, materiály, konstrukce, využití
 •     Etikety a systémy značení - EAN, RFID
 •     Pomocné obalové prostředky - systémy uzavírání
 •     Plastové obaly

6. období

 •     Úvod do legislativy v obalové technice - související nařízení a zákony, prohlášení o shodě, Brailleho písmo na obalech
 •     Úprava kryptoklimatu, aktivní a inteligentní balení
 •     CTP v tiskových technikách
 •     Digitální tisky a jejich využití v potisku obalů
 •     přehled a výroba obalů ze skla, kovu a dřeva

Povinné externí přednášky ve 3. roč.:

 •     legislativa a předpisy
 •     zpracovatelské stroje ( zajistí např. fy BOBST apod.)
 •     bio/oxo plasty, aktivní balení ( zajistí např. fy TART apod. )

Povinné exkurze ve 3. roč.:

 •     výroba etiket (např. OTK Kolín)
 •     návštěva veletrhů (např. EmbaxPrint Brno, Salima Brno, Fachpack Norimberk či Reklama a Polygraf Praha)

 

Způsob a metody hodnocení výsledků, způsob celkového hodnocení

Semestrální práce v elektronické podobě, účast a vypracování zpráv z povinných odborných exkurzí, ověření znalostí systémem elektronických zápočtových testů.

1. období

 • Zápočet:  Semestrální prace + zápočtový test
 • Zkouška: Ústní zkouška z odborných témat (tiskové a obalové techniky)

2. období

 • Zápočet: Semestrální prace + zápočtový test
 • Zkouška: Ústní zkouška z odborných témat (tiskové a obalové techniky)

3. období

 • Zápočet: Semestrální prace + zápočtový test
 • Zkouška: Ústní zkouška z odborných témat (tiskové a obalové techniky)

5. období

 • Zápočet: Semestrální prace + zápočtový test
 • Zkouška: Ústní zkouška z odborných témat (tiskové a obalové techniky)

6. období

 • Zápočet: Semestrální prace + zápočtový test
 • Zkouška: Ústní zkouška z odborných témat (tiskové a obalové techniky)

 

Studijní literatura

MACHÁŇ, Josef. Výroba obalů 1 : Technologické postupy zpracování papíru a lepenek. 2. vyd.. Štětí : SOŠ a VOŠ obalové techniky, 1998, v novém vydání, ISBN 80-902540 - 1 - 2.

MACHÁŇ, Josef. Výroba obalů 2 : Technologické procesy výroby. 2. vyd., na SOŠ a VOŠ obalové techniky 1. vyd.. Štětí : SOŠ a VOŠ obalové techniky, 1999 v novém vydání, ISBN 80-902540 - 9 - 8.

MACHÁŇ, Josef. Výroba obalů 3. (elektronický text, PDF). Dostupný z WWW: URL:

Vítek Miloslav. Výroba obalů III (elektronický text, PDF). Dostupný z WWW: URL:

Bartoň  Jaroslav. Tiskové techniky I : Předtisková příprava grafického návrhu obalů. 2., upravené a doplněné vyd., Štětí : SOŠ a VOŠ obalové techniky, 2001 v novém vydání, ISBN 80-86343-06-5

Bartoň  Jaroslav. Tiskové techniky II : Tiskové formy a technologie tisku. Vyd. 1. Štětí : SOŠ a VOŠ obalové techniky, 1999 v novém vydání, ISBN 80-86343-04-9

Žižková Jana.  Soubor .ppt presentací a filmů na CD/DVD

Periodika: Svět balení, Packaging, Polygrafie revue, Svět tisku, Papír a celulóza


Studijní pomůcky:

Dataprojektor, počítač (notebook) s připojením k internetu, software pro přehrávání různých formátů obrazu a zvuku.
 

 

Nauka o materiálu

Stručná anotace předmětu

Předmět se zabývá nejprve historií, a poté výrobou a technologií přírodních obalových materiálů (ruční papír, papír, kartón, lepenka), jejich zušlechťováním a úpravou. Materiálům je věnována také pozornost z hlediska jejich vlastností, možnostmi zkoušení a měření jejich vlastností a popisem dalších pomocných prostředků v obalových a tiskových technologiích. Součástí předmětu je problematika recyklace obalových materiálů, včetně materiálů dalších (kovy, sklo, dřevo, textil, plasty, kompozity).

 

Vzdělávací cíl

Cílem předmětu jsou znalosti studentů z oblasti vlastností obalových materiálů, výroby, základních pojmů metrologie, zásady zkoušení a hodnocení jakosti obalových materiálů a prostředků,  metody zkoušení fyzikálně-mechanických a fyzikálně-chemických vlastností obalových materiálů  a prostředků, metody zkoušení spotřebitelských a přepravních obalů a metody zkoušení dalších činidel (lepidla, barviva aj.). Cílovými  dovednostmi a znalostmi je znalost materiálů používaných v obalové technice a jejich vlastnosti a  způsoby použití uvedených materiálů,  základní pracovní dovednosti v práci s měřícími přístroji, uvedení přístroje či zařízení  do chodu na základě návodu k obsluze, provádění jednoduché zkoušky či měření podle návodu,  rozbor, zpracování a vyhodnocení výsledků měření a orientace v běžné odborné literatuře z oblasti zkoušení obalových materiálů  a prostředků. Student volí vhodný materiál z hlediska obalově funkčního, technického i ekonomického.

Předmět má návaznost na předměty obalové a tiskové techniky a předtisková příprava.

 

Obsah předmětu

1. období

 •     Úvod do problematiky, rozdělení materiálů
 •     Ruční papír a jeho historie
 •     Dřevo jako základní a obnovitelná surovina papírenského průmyslu
 •     Primární a sekundární vlákniny, vysokovýtěžkové vlákniny
 •     Moderní technologie výroby vláknin
 •     Výroba papíru, kartonů a lepenek
 •     Technologie výroby papírů , kartonů a lepenek

2. období

 •     Druhy papírů, kartonů a lepenek, vlastnosti a použití
 •     Zušlechťování papíru a lepenky
 •     Charakteristické zkoušky fyzikálně-mechanických a fyzikálně-chemických vlastností papírů, kartonů a lepenek
 •     Ekologie: Zpracování sběrového papíru, čištění odpadních vod, biopaliva jako poslední stupeň recyklace
 •     Pomocné (chemické) prostředky

3. období

 •     Plasty jako moderní obalové materiály
 •     Rozdělení makromolekulárních látek  
 •     Výroba základních druhů plastů, jejich vlastnosti a použití v obalové technice
 •     Kovy, sklo, dřevo a textil jako další obalové materiály

Způsob a metody hodnocení výsledků, způsob celkového hodnocení

Hodnotí se samostatné seminární práce na dané odborné téma včetně prezentace, zprávy z exkurzí, vzorníky materiálů.

 

1. období

 • Zápočet: dvě samostatné práce na dané odborné téma včetně prezentace + písemný/elektronický test odborných znalostí

 

2. období

 • Klasifikovaný zápočet:
 • zpráva z odborné exkurze zpracovaná kreativně za použití rozličných výtvarných technik
 • autorské provedení vzorníku papíru
 • poznávací test vzorků papírů, kartonů a lepenek
 • písemný/elektronický test odborných znalostí

 

3. období

Zápočet:

 •  referát z odborné literatury, včetně prezentace
 •  vzorník nejpoužívanějších plastů

Zkouška:

 • Poznávací test dalších obalových materiálů a kompozitů
 • Písemný/elektronický test odborných znalostí

 

Studijní literatura

Texty na škole, odborné časopisy

 

Literatura:

J. Hnětkovský a kol.:Papírenská příručka; J.Korda a kol.: Papírenská encyklopedie; M. Souček: Zkoušení papíru; J. H. Kocman: Medium papír,  F. Zuman: Papír, R. Khel : Poselství papíru, R. Khel: Papír všude a vším.


Studijní pomůcky

Dataprojektor, počítač a internet , videopřehrávač, DVD přehrávač, vzorníky materiálů , exkurze
 

 

Konstrukční design

Stručná anotace předmětu

Předmět se zabývá  konstrukcí obalů a displejů v návaznosti na balený nebo prezentovaný produkt, obalový materiál a ekonomicko - technické aspekty přípravy a výroby obalů,  technické limity konstrukce v návaznosti na použitý materiál a technologii výroby na konkrétních zpracovatelských strojích. Součástí předmětu jsou další  CAD/CAM konstrukční programová vybavení s doplňkovými moduly, vč. programových vybavení využívaných pro vizualizaci, logistiku balení, práci s etiketami a využití knihoven obalů pro různé materiály.


Vzdělávací cíl

Cílem je seznámit studenty s konstrukcemi obalů a displejů s využitím nejen základního software pro strukturální design, ale především s využitím specializovaných modulů jiných, alternativních programových vybaveních. Studenti jsou vedeni k maximálnímu využití vestavěných knihoven a práci s nimi a k návyku vizualizovat výsledek práce k odstranění případných závad, stejně jako vzít v úvahu všechny technické a ekonomické aspekty.


Obsah předmětu

5. období

 •     konstrukční varianty různých typů klop, jejich použití
 •     vzory zknihoven FEFCO, ECMA apod., nutnost úprav pro rozdílné zpracovatelské stroje.
 •     konstrukce obalů vdalším CAD SW, např. KASEMAKE, Impact CAD apod.
 •     3D vizualizace - např. vEsko Visualiser

6. období

 •     základy modelování vproduktu typu Delcam či SolidWork
 •     základy minimalistiky a její využití
 •     logistika balení - příklady práce vpříslušném software - např. CAPE System, Tops Pro, pal Opti
 •     software a aplikátory při tvorbě etiket
 •     technické limity vkonstrukci a grafické úpravě obalů

 

Způsob a metody hodnocení výsledků, způsob celkového hodnocení

V každém období student absolvuje elektronický test a jednu semestrální práci v elektronické podobě. Důraz je kladen na práci v konstrukčních programech a teoretických znalostech v konstrukci spotřebitelských a skupinových obalů.


5. období

 • Zápočet: Praktická práce

6. období

 • Klasifikovaný zápočet: Závěrečná praktická práce


Studijní literatura:

Manuály příslušných programových vybavení - kontextová nápověda.

 

Studijní pomůcky

Dataprojektor, počítač (notebook) s připojením k internetu, software pro přehrávání různých formátů obrazu a zvuku, utility a programové vybavení pro konstrukční design, LMS.
 


Předtisková příprava

Stručná anotace předmětu

Předmět studenty seznamuje s praktickou tvorbou předtiskové přípravy v příslušném programovém vybavení pro obalový a grafický design s využitím zvláštních modulů. Součástí předmětu je popis problematiky tvorby a realizace grafických návrhů v programových vybaveních pro počítačovou grafiku s ohledem na odeslání dat na osvit, přípravu tisku na různé materiály z hlediska kvality nebo jiných vlastností (tloušťka, povrch, charakter aj.) a s ohledem na colour management, grafické formáty, workflow , čarový kód, přetisk barev aj.


Vzdělávací cíl

Cílem výuky je dosáhnout u studentů dovedností při využívání profesionálního softwaru pro obalový a grafický design a jeho zvláštních modulů v odeslání dat na osvit a předtiskové přípravě grafické úpravy obalů. Výuka vede studenty k zamyšlení nad volbou vhodného programového vybavení pro grafickou úpravu obalů a displejů z hlediska materiálu, ale také přenositelných grafických formátů, problematiky colour managementu a realizace celkového workflow.


Obsah předmětu

3. období

 • základní pojmy - dpi, lpi, rastr,
 • RIP jednotka
 • barvové modely
 • ICC systémy

4. období

 • přímé barvy
 • výtažkování
 • trapping barev
 • produkty využívané při předtiskové přípravě

 

 

Způsob a metody hodnocení výsledků, způsob celkového hodnocení

 

 • Student absolvuje elektronický test a jednu semestrální práci v elektronické podobě. Důraz je kladen na práci v produktu typu Deskpack a teoretické znalosti v oblasti pre press.
 • Klasifikovaný zápočet: elektronický/písemný test + závěrečná práce dle zadání


Studijní literatura a studijní pomůcky

Manuál k příslušnému software, kontextová nápověda


Studijní pomůcky:

Dataprojektor, počítač (notebook) s připojením k internetu, software, e-learningový systém Moodle (Amos)
 


Reklama a marketing

Stručná anotace předmětu

Předmět studenty seznamuje se základy managementu a základními nástroji psychologie reklamy a marketingu. Zabývá se navrhováním a hodnocením grafické úpravy a konstrukce obalů z hlediska působení na respondenta. Předmět zahrnuje i možnosti používání výtvarných a textových prostředků v návaznosti na konstrukci obalů a funkce, které obal má plnit. Dále základy psychologie spotřebitele, psychologickou segmentací a klamavou reklamou.Student se seznámí i s psychologickým působením barev - tachistoskopickými metodami


Vzdělávací cíl

Studenti jsou vedeni ke znalostem základních kategorií teorie a praxe managementu a marketingu, včetně znalosti základních ekonomických pojmů. Zdůrazňuje se úloha designu v marketingové koncepci podniku a firmy, k procesu hledání optimální spokojenosti spotřebitelů a ziskovosti firmy tvořivým využíváním hlavních prvků designu, tj. funkce, kvality, trvanlivosti, vzhledu a nákladů a to v souvislosti s tvorbou výrobku, pracovního prostředí, vizuálních informací a firemní identity.

Důraz se klade na pochopení komplexní úlohy designu, a  nikoliv pouze jako prostředek pro  zvýšení atraktivity výrobku.

Z hlediska marketingu se zdůrazňují nové aspekty designu, který má být inovativní, má zvýšit užitečnost výrobku, je nevtíravý, trvalý, poctivý, ekologicky a jeho tvar řídí jeho funkci. Studenti jsou vedeni k odmítání designu, který má využívat lidských slabostí k vylepšování svých výsledků.

Jistý prostor je zachován pro reklamu a propagaci (propagační a marketingový mix)  ve smyslu přesvědčivé komunikace, prováděné za účelem prodeje výrobku, myšlenek nebo služeb potencionálním zákazníkům.


Obsah předmětu

1. období

 •     základy teorie a praxe managementu
 •     vztah informačních technologií k managementu
 •     základní funkce obalu, hodnocení grafické úpravy
 •     stanovení obchodně - propagačních cílů při navrhování obalu
 •     tachistoskopické metody
 •     začlenění povinných a nutných ( EAN ) údajů do grafické úpravy obalu
 •     psychologie spotřebitele - vymezení základních pojmů
 •     psychologické mechanismy nákupního chování, chování spotřebitele
 •     budování a tradice značky, tvorba a redesign logotypu, vizuální styl a firemní identita

2. období

 •     nástroje kochraně spotřebitele, klamavá reklama, povinné údaje
 •     hodnocení efektivnosti reklamy
 •     základní marketingové nástroje - analýza zákazníka, analýza konkurence
 •     marketingové nástroje a strategie
 •     podpora prodeje, marketingový průzkum trhu, marketing a plánování

 

Způsob a metody hodnocení výsledků, způsob celkového hodnocení

V každém období student absolvuje elektronický test a jednu semestrální práci v elektronické podobě. Důraz je kladen na schopnosti sestavit sadu základních otázek při vytváření designu obalů v souladu se stanovením obchodně propagačních cílů při navrhování či obměně obalu či začlenění obalu do tzv. rodiny.

 

1. období

 • Zápočet: Elektronický test + semestrální práce

 

2. období

 • Klasifikovaný zápočet: Elektronický test + marketingová studie

 

Studijní literatura

VYSEKALOVÁ, Jitka, KOMÁRKOVÁ, Růžena. Psychologie reklamy. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2000. 228 s. ISBN 80-247-9067-X.

 

Studijní pomůcky:

Dataprojektor, počítač (notebook) s připojením k internetu, software pro přehrávání různých formátů obrazu a zvuku, DVD přehrávač, video přehrávač, zvukový systém)
 


Praktická cvičení

Stručná anotace předmětu

Praktická cvičení seznamují studenty s přírodními i umělými obalovými materiály, přípravou tisku jednoduchých grafických návrhů, a poté s programovým vybavením používanými při strukturálním designu obalů. Práce s těmito programovými vybaveními  je studenty využívána při realizaci konstrukce i výrobě obalů, artefaktů, displejů, později souborů obalů. Předmět aplikuje využití CAD software  v součinnosti s bitmapovými i vektorovými softwary využívanými při navrhování grafiky pro obal, včetně výpočtů spotřeby materiálu apod. Student prakticky pracuje s jednotlivými druhy obalových materiálů, je seznámen s jejich možnostmi i omezeními.

 

Vzdělávací cíl

Cílem předmětu je naučit studenty praktickým dovednostem, a to jak metodami klasickými, tak metodami využívající počítače. Seznámí se s obalovými materiály, jejich vlastnostmi, základním ICT vybavením, periferiemi a možnostmi strojů. Zpočátku věnují pozornost přírodním materiálům (ruční papír, papír, kartón, lepenka) a práci s nimi s cílem poznat vlastnosti a dále schopnosti vytvořit umělecký artefakt, včetně vhodné grafické úpravy. Důležitým cílem je poznat přípravu pro určitý způsob tisku a poté výsek s ohledem na volený materiál.

Studenti jsou vedeni k promyšlené práci od počátku zadání, což si ověřují na základních grafických návrzích (logo, nekonečný potisk, kalendář, jídelní lístek, vizitka, hlavičkový papír) i na jednoduchém tvarování (3D propagační předmět), včetně  volby krátkého sloganu.

Studenti se seznámí s příslušným profesionálním programovým vybavením pro obalový a grafický design, aby byli schopni zvolit správný postup při tvorbě obalu nebo displeje: základní představa - počítačový návrh na monitoru - zhotovení vzorku na plotru - korekce - příprava a výpočet výsekového média - výsek.  Naučí se pracovat se složitým a rozsáhlým programovým vybavením a využívat nejprve jeho základních možností, poté jeho modulů pro další práci a výpočty.

Na konci 3. ročníku jsou vedeni k návrhu a realizaci komplexních prací obalového a grafického designu, souboru obalů, včetně ostatních propagačních předmětů a svá řešení jsou schopni obhájit.

 

Obsah předmětu

1. období

 •     Základy obalového designu, práce se skalpelem
 •     Základní operace s papírem, kartónem a lepenkou
 •     Papír jako hmota a výtvarný prostředek
 •     Základní práce se software pro strukturální design, práce sentitou, modifikacemi, využití editačních nástrojů
 •     Využití možností parametrického modelování, práce sknihovnami celků i jednotlivých komponentů
 •     Tvorba a optimalizace layoutu a zákaznického listu.

2. období

 •     Základy technologie - vytvoření podkladů pro výrobu planžetového nástroje, vylupovacích desek a protipřípravy
 •     CAM výstupy, moduly předběžných kalkulací.
 •     Návrh a realizace obalu na vzorkovacím plotru

3. období

 •     Práce sdalším software pro obalový design typu Artios, MarbaCad či Kasemake.
 •     Zvládnutí modulárního členění software.
 •     Práce a animace ve 3D modulech pro obalový design.
 •     Práce s počítačovými periferiemi a stroji.
 •     Strukturální design vnávaznosti na grafiku, využití plug in např. v ArtiosCAD vAdobe Illustrator.
 •     Realizace složitějšího typu obalu, POP/POS displej.

5. - 6. období

 •     Návrh a zhotovení variant sady obalů a reklamních předmětů.
 •     Základy parametrického modelování, tvorba vlastního vzoru využívaným následně vknihovně celků.
 •     Kompletní obalový a grafický design obalů, reklamních předmětů, displejů nebo artefaktů.
 •     Realizace absolventské práce.

 

Způsob a metody hodnocení výsledků, způsob celkového hodnocení

V každém období student realizuje samostatnou práci v příslušném software, která zahrnuje konstrukci, podklady pro technologii i grafické návrhy pro tisk. Důraz je kladen nejen na konstrukční správnost obalu, ale i na estetické, ekonomické a technické aspekty, vycházející ze zadání.


1. období

 • Zápočet: Průběžné hodnocení + závěrečná práce

2. období

 • Klasifikovaný zápočet: Závěrečná práce dle zadání

3. období

 • Klasifikovaný zápočet: Závěrečná práce dle zadání

5. období

 • Klasifikovaný zápočet: Závěrečná práce dle zadání

6. období

 • Klasifikovaný zápočet: Závěrečná práce dle zadání

 

Studijní literatura

Kontextová nápověda - manuály příslušného software.

Wybenga L. Georgie, Roth Lászlo: The Packaging Designer´s book of patterns. 3rd. ed. Hoboken : Willey and Sohns. 2006. ISBN 13-978-0-471-73110-8 (paper)

Van Roojen Pepin. Special Packaging. 1nd. ed.. Amsterdam : Pepin Press (Agile Rabbit Editions), 2004. 423 p. ISBN 9789057680540

Van Roojen Pepin. Folding patterns for display and publicity.(drawings by Laurence K. Withers). Amsterdam, 2002. 423 p. ISBN 90-5768-040-8

 

Studijní pomůcky

Dataprojektor, počítač (notebook) s připojením k internetu, software.
 

 

Signmaking

Stručná anotace předmětu

Předmět Signmaking seznamuje studenty s možnostmi využití tiskových výstupů různých prostředků a především výstupů z vyřezávacích, vzorkovacích aj. plotrů. Seznámí studenty s různými druhy plotrů,  s jejich využítím a praktické práci s nimi (grafický návrh, vektorizace, separace, aplikace na různý povrch), ale také s prací s médii a jejich úpravou nebo zušlechťováním (termotransferový tisk, popř. potisk různých médií metodou sítotisku, event. jinou tiskovou technologií).


Vzdělávací cíl

Cílem je seznámit studenty s technologickými možnostmi tisku a aplikaci plotrů pro reklamní aj. propagační účely. Studenti se věnují převážně praktické práci s nimi a s úpravou a zušlechťováním médií a následné aplikaci na různé povrchy. Studenti jsou vedeni k pečlivosti provedení svých návrhů.

Obsah předmětu

1. období

 •     úvod do teorie tiskových technologií
 •     signmaking, vybavení, materiály, trendy, výstavy, firmy
 •     outdoorová a indoorová reklama, rozdělení, aplikace
 •     rozdělení plotrů, druhy a způsob práce snimi
 •     vyřezávací aj. plotry

2. období

 •     praktické práce svyřezávacími plotry, separace
 •     návrh a tvorba etiket
 •     seznámení se sítotiskem, příprava a účel použití, potisk
 •     praktické práce na sítotiskovém stole

3. období

 •     praktické práce skombinovanými tiskárnami, plotry a sítotiskem
 •     tampónový aj. tisk
 •     komplexní praktické práce

 

Způsob a metody hodnocení výsledků, způsob celkového hodnocení

Hodnotí se pečlivost a realizace aplikace různých druhů grafických návrhů dle zadání učitele, jejichž realizace je průběžně konzultována. Součástí klasifikace jsou zpočátku testy teoretických znalostí, později realizace vlastních nebo zadaných návrhů.

1. období

 • Zápočet: Elektronický/písemný test + realizace vlastního grafického návrhu.

2. období

 • Klasifikovaný zápočet: Závěrečná praktická práce dle zadání.

3. období

 • Klasifikovaný zápočet: Závěrečná komplexní praktická práce dle zadání, její obhajoba.

 

Studijní literatura

Bartoň  Jaroslav. Tiskové techniky I : Předtisková příprava grafického návrhu obalů. 2., upravené a doplněné vyd., Štětí : SOŠ a VOŠ obalové techniky, 2001. ISBN 80-86343-06-5

Bartoň  Jaroslav. Tiskové techniky II : Tiskové formy a technologie tisku. Vyd. 1. Štětí : SOŠ a VOŠ obalové techniky, 1999. ISBN 80-86343-04-9

Časopis Sign on-line. Dostupný z http://mam.ihned.cz


Studijní pomůcky:

Dataprojektor, počítač (notebook), fotoplotter, plotter pro signmaking


Multimediální tvorba

Stručná anotace předmětu

Předmět seznamuje studenty s možnostmi interaktivních prezentací jejich prací zejména ve webovém prostředí. Naučí studenty používat takové formáty, které jsou nejen kompatibilní s webovým prostředím, ale též s výsledky jejich prací v počítačové grafice, prepressu a obalových technikách. Součástí předmětu je seznámení s jazykem pro tvorbu stránek, s formáty pro ukládání dat, s open source, GNU-GPL (všeobecná veřejná licence) i komerčními systémy pro konstrukci webu, blogy. Důraz je kladen též na pochopení problematiky autorského práva a schopnosti posoudit ekonomické náklady na tvorbu multimediální prezentace.


Vzdělávací cíl

Cílem je seznámit studenty s problematikou web designu, jeho základními nástroji, právními aspekty a aplikačními nástroji. Věnuje se pozornost aktuálním fenoménům tak, aby studenti byli schopni využívat různé nástroje Internetu pro tvorbu webových stránek a prezentací s využitím všech možností dostupných grafických formátů, editorů a multimédií. Zvláštní pozornost je věnována e-learningovým systémům LMS.


Obsah předmětu

1. období

 •     Co jsou to multimédia
 •     Software a hardware pro multimediální tvorbu
 •     Základní formáty pro web a multimedia
 •     Aplikace propojující grafiku a webdesign
 •     Právní aspekty šíření informací v prostoru webu, autorská práva a copyright, GNU/GPL
 •     Co je to doména, druhy, registrace
 •     Webhosting, freehosting, serverhosting (komerční nabídky vs. služby zdarma)
 •     Úvod do HTML kódu
 •     Práce saplikací Adobe Dreamweaver
 •     Tlačítko, tvorba flash objektů
 •     Frames, styly, tabulky, vrstvy, tvorba menu
 •     Vektorové a bitmapové objekty ve webdesignu
 •     Optimalizace textů a obrazové dokumentace pro webdesign

2. období

 •     Fenomén Weblogu (Blogu) vsoučasné internetové komunikaci
 •     Animace pomocí aplikace Adobe Flash. Tvorba reklamních bannerů
 •     Content Management System - PHP redakční systémy pro správu dat na bázi komerčních licencí a GNU/GPL
 •     Instalace redakčních CMS systémů a úprava jejich designu, propojení sgrafickými editory a editory kódu. Tvorba layoutu webového portálu.

3. období

 •     Výroba webových galerií pro prezentaci grafických prací vsystémech HTML a PHP
 •     Tvorba elektronických knihoven sgrafickými, audiovizuálními a textovými materiály, implementace CMS a LMS systému do podnikové prezentace.
 •     Prezentace vlastní práce pomocí pokročilého CMS.

 

Způsob a metody hodnocení výsledků, způsob celkového hodnocení

Výsledkem práce je vlastní projekt, na který je průběžně konzultován. Součástí klasifikace jsou průběžné testy praktických a teoretických znalostí realizované pomocí LMS.

1. období

 • Zápočet: Test v LMS systému ze základních pojmů (zřízení webhostingové služby a aktivace domény, základy HTML kódu, základy práce v Dreamweaveru)

2. období

 • Klasifikovaný zápočet: Vlastní jednoduchý projekt webové prezentace publikovaný v prostředí Internetu za využití aplikací Dreamweaver a Flash.

3. období

 • Klasifikovaný zápočet: Vlastní CMS portál obsahující portfolio grafických prací, video, animace.

 

Studijní literatura

KONVALINKA, Jiří. Moodle : pojďte se učit zábavněji! [online]. verze 2.0. Štětí : 2008, 10.2.2008 [cit. 2008-02-10]. Cze. Dostupný z WWW: . Http://www.konvalinka.org.

Moodle [online]. Štětí. 2006 : VOŠ a SŠ obalové techniky, 2006 , 2008 [cit. 2008-02-10]. Cze. Dostupný z WWW: .


Studijní pomůcky:

Dataprojektor, počítač (notebook) s připojením k internetu, LMS systém, multimedia
 

Odborná praxe

Stručná anotace předmětu


Předmět odborná praxe poskytuje studentům na reálných pracovištích praktické poznatky z chodu firmy nebo společnosti. Trvá 12 týdnů, studenti popisují používané technologie, využívaný hardware a software, jednání se zákazníky, problematiku managementu, kontrolu kvality, vznik a tvorbu grafických aj. návrhů a další aspekty chodu reálné firmy.


Vzdělávací cíl

Cílem je seznámit studenty s reálným chodem firmy, společnosti nebo instituce a s praktickými poznatky a dovednostmi, které nemohou nabýt ve škole. Studenti jsou v pozici nezávislého pozorovatele, případně zaměstnance, který se seznamuje s veškerou problematikou firmy v personální, technické a zčásti i v ekonomické oblasti. Studenti jsou vedeni k respektování zadání a také ke zpracování závěrečné písemné zprávy z odborné praxe, která má stejné členění jako písemná absolventská práce. Tato práce je hodnocena z hlediska splnění zadání, formální úplnosti (anotace, úvod, závěr, typografie a estetické úrovně.

 

Obsah předmětu

4. období

 • Popis činnosti firmy dle zadání vlastní pracovní náplně studenta

Způsob a metody hodnocení výsledků, způsob celkového hodnocení


4. období

 • Klasifikovaný zápočet: Kvalita, úplnost a obhajoba závěrečné zprávy z odborné praxe