mapa stránek Mapa stránek  |   www.odbornáškola.cz Kurzy, CŽV, DVPP, rekvalifikace
kurz úvod do LMS a e-learnignu PDF Tisk Email

Jak zvolit správný LMS systém?

  • Co je e-learning a LMS
  • Návody na práci s moodlem
  • Moderní pedagogické metody využitelné v e-learningu
  • Vlastní práce a články o tématech LMS a e-learningu

altSystémy na bázi LMS (Learning management system – systém pro řízení výuky) mají za úkol řízení výuky podporované informačními a komunikačními technologiemi (ICT). Setkáme se zde s produkty, které v sobě integrují zpravidla nejrůznější nástroje pro komunikaci a řízení studia a zároveň zpřístupňují učební materiály či výukový obsah. Mezi typické systémy patří Microsoft Class Server, Moodle, ATutor. Dva posledně jmenované systémy jsou šířeny na základě licence GNU – GPL, tj. jsou poskytovány zcela zdarma. Navíc systém Moodle disponuje obrovskou komunitou vývojářů, kteří nabízí mnoho rozšiřujících modulů a pravidelné upgrady.

Moderní LMS zefektivnit řadu činností tím, že poskytne a vhodně distribuuje informační zdroje, umožní pedagogům efektivněji pracovat s žáky a tudíž i se svým vlastním časem, podporuje tvůrčí činnosti jak pedagogů, tak i žáků. Jeho použití není závislé na konkrétních počítačových učebnách či laboratořích – jednoduše se stává nedílnou součástí celé školy, nepočítačových učeben, knihoven, studijních místností, přednáškových sálů apod. Navíc je plně dostupný z domácích počítačů studentů i učitelů. Proto se stává jedinečným komunikačním kanálem na úrovni škol, pedagogů, žáků i jejich rodin. Dalším přínosem systému je pak zcela automatická tvorba uceleného elektronického archivu výukových materiálů, testů, zvukových poslechů atd., ale též vypracovaných úkolů od žáků, vyhodnocených testů, statistik, klasifikace atd. V neposlední řadě je vítaným doplňkem prezentace školy a výborně zapadá do její corporate identity, přináší v dlouhodobém horizontu i nezanedbatelnou ekonomickou úsporu.

V době minulé byly tyto softwarové produkty vnímány především jako vhodná podpora výuky v oblasti ICT. Jednoduše řečeno – jak napomoci žákům lépe se naučit některé z probíraných programových aplikací. Toto zařazení je však stejně nepřesné, jako tendence chápat veškeré elektronické (byť třeba i multimediální) učební texty za zástupce e-learningu. Pravé programové produkty pro podporu výuky nabízí daleko více: především integraci jednotlivých subsystémů do funkčních celků, které kromě samotné distribuce informací ke koncovému uživateli umožňují flexibilní správu, zpětnou vazbu a v neposlední řadě standardizaci v oblasti klasifikace. Podstatná je rovněž informace, že nejsou koncipovány jen pro výuku informačních technologií, ale najdou široké uplatnění napříč všemi vyučovanými předměty.

Než se budeme podrobněji věnovat charakteristikám LMS a e-learningových systémů, odpovězme si na dvě jednoduché otázky:

Co není e-learning

  • elektronické prezentace např. v systému PowerPoint, dostupné z webových stránek nebo školního intranetu
  • texty a poslechy v elektronické formě bez možnosti zpětné vazby a vzájemného propojení


Co není LMS systém

  • webové stránky školy, webový portál školy (např. pomocí libovolného CMS)
  • školní intranet, systém složek v rámci školní počítačové sítě
  • samostatný e-learningový systém pro tvoření testů, výukových materiálů atd., stejně tak jako multimediální aplikace na podporu výuky (např. matematiky, fyziky atd.)

Všeobecný účel LMS systémů pro učitele

distribuce výukových materiálů

LMS systémy nejsou závislé na místě provozování. V době vysokorychlostního internetu jsou přístupné téměř z jakéhokoli přístupového bodu. Nejsou zpravidla hardwarově náročné, protože jejich koncová forma pro klienta (posluchače, žáka) je reprezentovaná systémem webových stránek, pro jejichž nahlížení je třeba jen běžného webového prohlížeče (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox). Není tudíž zapotřebí specializovaného programového vybavení, které by na sebe kladlo jiné, zejména finanční požadavky. Klientské rozhraní systémů může být součástí webových portálů vzdělávacích středisek. Jednoduše řečeno – LMS systém se chová jako běžná webová stránka. Proto není složité jej integrovat přímo do webové prezentace školy. Systém je pak ještě více intuitivní jak pro veřejnost, tak žáky či pedagogy. Není třeba si pamatovat specielní adresu pro přístup. K přihlášení klienta (posluchače, žáka, pedagoga) do systému pak slouží uživatelské jméno (username) a heslo (password). V případě přihlášení uživatelů do školní počítačové sítě je možné tyto údaje automaticky převzít. Nedochází tak k duplicitě uživatelských jmen a hesel a z toho plynoucích problémů.

Výukové materiály jsou zpravidla kompatibilní s některým z běžně dostupných formátů. Doporučuje se použití formátů HTML pro běžné texty, PDF pro elektronické knihy a manuály, MP3 pro jazykové poslechy atd. Je možné využít i stávajících prezentací (PPT, PPS), jejich konverze do formátu PDF je však většinou bezproblémová a vzhledem k dlouhodobé archivaci dokumentů  i výhodnější.

Automatizované ohodnocování prací posluchačů (studentů, žáků)

Je možné stanovit klasifikační standardy. Testy je možné koncipovat tak, aby docházelo k jejich automatizovanému ohodnocování. Po samotném procesu ohodnocení má lektor umožněn individuální přístup ke každému testu, takže mu není odpírána možnost vlastního hodnocení. V opačném případě systém oklasifikuje posluchače sám (na základě parametrů zadaných lektorem).

Jednoduchý autorský nástroj

Systémy nejen že umožňují distribuci elektronických testů a materiálů pro výuku, ale zároveň umožňují práci na vlastní prezentaci lektora nebo skupin posluchačů. Tato prezentace je založena na klasickém webovém HTML výstupu. Od lektora se nepředpokládá vysoká znalost editace HTML dokumentů – vše je založeno na systému předdefinovaných šablon či práci v jednoduchém HTML editoru, který je lehce zvládnutelný pro každého, kdo ovládá práci v jednoduchém textovém editoru (např. Microsoft Word, OpenOffice Writer atd.). Není třeba znalosti HTML kódu.

Plánovač zadání práce

Zadání připravených testů se provádí zpravidla automaticky. Je možné určit datum či datové rozmezí, kdy je úkol poskytnut posluchačům. Ti pak mohou v nastaveném čase odpovědět na otázky zadání a úkol odeslat zpět lektorovi (učiteli).

Archivace dat, vytváření fondu materiálů a testů, budování statistiky

Vytvářením e-learningových kurzů, ukládáním a zpřístupňováním zdrojů dat (přednášek, multimédií, učebních textů) vzniká rozsáhlý a organizovaný archiv dat. Tato data je možné kdykoli využít či aktualizovat. Zároveň dochází k ukládání testů, a to jak ve formě zadání, tak ve formě odpovědí. LMS systémy zároveň vytváří statistiky (klasifikace žáků, četnost přístupů k jednotlivým materiálům atd.)