mapa stránek Mapa stránek  |   www.odbornáškola.cz 1. kolo příjímacího řízení VOŠ 2019 - 2020
index 02b
1. kolo příjímacího řízení VOŠ 2019 - 2020 Tisk Email
Čtvrtek, 14 Březen 2019 14:18


Přihláška ke studiu

Formulář v elektronické podobě naleznete v sekci formuláře v hlavním menu tohoto webu, přihlášky ke studiu na vyšší odborné škole SEVT 49 152 0 je třeba doručit do školy nejpozději do 21. 6. 2019. Pokud přijde přihláška v pozdějším termínu, uchazeče nevyřadíme, ale obdrží pozvánku na osobní e-mail, pokud jej na přihlášce uvede.


Název vzdělávacího programu: 82-41-N/09 Obalový a grafický design.


Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v pondělí 24. 6. 2019 v 14:00 hod. na nástěnce ve vestibulu školy a následně na webu školy www.odbornaskola.cz. Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí si budou moci uchazeči převzít osobně dne 24. 6. 2019 v odpoledních hodinách, nebo bude zasláno poštou.

Poplatek za přijímací řízení činí 300 Kč a je nevratný. Úhradu je možné provést bankovním převodem na číslo účtu školy 1002503319/0800 (s uvedením jména uchazeče ve zprávě pro příjemce!) nebo složenkou typu A na adresu školy nebo v den konání zkoušky v hotovosti ve škole. Uchazeč se prokáže před vlastní zkouškou ústřižkem složenky nebo výpisem z účtu.


Školné na VOŠ obalové techniky Štětí činí 5 tis. Kč za školní rok. Uchazeči přijatí do 1. ročníku uhradí polovinu školného (tj. 2 500 Kč) do 14 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí ke studiu na účet školy 1002503319/0800 (opět s uvedením jména uchazeče ve zprávě pro příjemce) nebo osobně na sekretariátu školy.

Podmínkou pro umožnění účasti na přijímacích zkouškách je úspěšné složení maturitní zkoušky.Toto uchazeč prokáže před zahájením přijímacích zkoušek předložením originálu nebo ověřené kopie maturitního vysvědčení.

Hodnotí se také ukázky 3-5 domácích prací. Škola přijímá prvních 48 nejúspěšnějších uchazačů podle pořadí vytvořeného na základě výsledků dosažených v přijímacím řízení (bodové hodnocení školní talentové zkoušky max. 30 b., domácích prací max. 30 b., hodnocení prospěchu u maturitní zkoušky max. 5 b., a dalších aktivit uchazeče, jako je umístění v soutěžích max. 5 b.). Dvě místa jsou rezervována pro uchazeče přijaté po případném úspěšném odvolání se proti výsledkům přijímacího řízení. Domácí práce bude možné si odnést v den přijímací zkoušky.