mapa stránek Mapa stránek  |   www.odbornáškola.cz 1. kolo talentových zkoušek Design interiéru a nábytku
index 02b
1. kolo talentových zkoušek Design interiéru a nábytku Tisk Email
Úterý, 08 Říjen 2019 13:19


Vyhlašujeme první kolo přijímacího řízení formou talentové zkoušky do oboru 82-41-M/11 Design interiéru (školní vzdělávací program s názvem Design interiéru a nábytku).
První termín talentové zoušky je stanoven na středu 8. ledna 2020 od 9.00 hod., druhý termín 9. ledna 2020 od 9.00 hod. v budově Kostelní 134, Štětí

Přihlášky podávejte do 30. listopadu 2019.K přihlášce není potřeba lékařská kontrola.


Obor Design interiéru je umělecko průmyslový obor, který ve svém obsahu rovnovážně propojuje tři základní polohy:

  • Výtvarně designovou
  • Technicko konstrukční
  • Teoretickou

První dvě polohy (výtvarně designová a technicko konstrukční) jsou pak doplněny ještě všeobecnou výtvarnou přípravou. Z umělecko průmyslového charakteru oboru pak vyplývá program, forma i obsah studia v jeho středoškolské pozici.
Základem umělecko designového studia je atelierová výuka. Jednotlivé kurzy končí buď ateliérovou, nebo klauzurní zkouškou. Technicko konstrukční poloha je obsažena v exaktně koncipovaných předmětech, např.: Konstrukce a materiály, technologie, apod. Pevnou součástí studia je specifická teoretická příprava v oblasti dějin nábytkové tvorby. V obecném pojetí jsou nedílnou součastí studia standartní středoškolské předměty – český jazyk, matematika, dějepis, apod. Studium končí maturitní zkouškou s obhajobou před maturitní komisí, tedy vytvořením adekvátního výtvarně designového projektu (artefaktu), a ústní zkouškou ze stanovených teoretických předmětů.
Předpokladem pro úspěšné studium tohoto zajímavého oboru je schopnost samostatné tvůrčí práce, schopnost kreativně myslet a schopnost dovést zvolenou či zadanou ideu do úspěšného reálného tvaru, tedy schopnost vytvořit kvalitní výtvarně designový artefakt. Nezbytnou podmínkou je i úspěšné studium teoretických předmětů.

Kritéria přijímacího řízení do oboru design interiéru

Uchazeči budou přijati na základě bodů získaných za prospěch na ZŠ, za účast ve školských olympiádách a podobných soutěžích nebo výstavách a za výsledky obou částí talentové zkoušky.

a) Ředitel školy ohodnotí výsledky dosažené v prvním a druhém poletí předposledního ročníku, kdy uchazeč plnil povinnou školní docházku (obvykle 8. třída ZŠ nebo odpovídajcí ročník víceletého gymnázia). Za průměr známek

  • do 1,50 včetně obdrží uchazeč 25 bodů,
  • 1,51 - 2,00 bodů 20,
  • 2,01 - 2,25 bodů 15,
  • 2,26 - 2,50 bodů 10,
  • 2,51 - 2,75 bodů 5,
  • 2,76 - a horší obdrží uchazeč 0 bodů.

Jedná se vždy o průměr z povinných a povinně volitelných předmětů (nepočítejí se předměty nepovinné, kroužky apod.) a boduje se zvlášť každé z obou pololetí (max. 25 + 25 bodů).

b) Dále ředitel školy ohodnotí 2 body každou doloženou účast v okresních kolech školských olympiád a odpovídajících soutěží nebo výstavách a 5 body každou účast v kole vyšším. Maximálně lze však dosáhnout 10 bodů za všechny soutěže.

c) Uchazeč může získat až 30 bodů za hodnotící komisi předložené domácí práce. Donese jich v den talentové zkoušky max. 10.

d) Až 30 bodů může obdržet od hodnotící komise za výsledek školní talentové zkoušky.

e) V případě, že uchazeč, který získal předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, stanoví ředitel komisi, která ověří formou rozhovoru způsobilost uchazeče vzdělávat se v českém jazyce.

Nejvyšší možný celkový zisk je 120 bodů. Minimální počet bodů nutný pro přijetí je 40 bodů.

Poté ředitel školy stanoví na základě získaných bodů pořadí uchazečů a přijme 1. uchazeče/uchazečku, tj. uchazeče/uchazečku s nejvyšším počtem bodů. Výsledky zveřejní nejpozději 10. ledna 2020 na stránkách školy www.odbornaskola.cz a na nástěnce ve vestibulu budovy školy v Kostelní ul.

V případě rovnosti bodů u posledního přijatého a prvního nepřijatého uchazeče rozhoduje pomocné kritérium, kterým je prostý součet obou průměrů dosažených na ZŠ v pololetích hodnocených podle odstavce a). Přijat bude při rovnosti bodů ten z uchazečů, který má nižší součet průměrů.